[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน : กิจกรรมการเรียนการสอนกีฬา Summer Course รหัส 9-305

ผู้รับผิดชอบ คือ มิส  ณัฐกฤตา    ทองใจ
ผู้บันทึก คือ มิส  ณัฐกฤตา    ทองใจ
รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ณัฐกฤตา    ทองใจ รับผิดชอบในขั้นตอน : ขั้นวางแผน

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ณัฐกฤตา    ทองใจ รับผิดชอบในขั้นตอน : ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ)

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ณัฐกฤตา    ทองใจ รับผิดชอบในขั้นตอน : ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  ณัฐกฤตา    ทองใจ รับผิดชอบในขั้นตอน : ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา
ผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่มากสุด

ผู้ที่รับผิดชอบในกิจกรรมในกำหนดการมากสุด