[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน : พัฒนาบุคลากรฝ่ายกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ คือ มิส  ชมัยภร    สุขสมผล
ผู้บันทึก คือ มิส  ชมัยภร    สุขสมผล
รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว รับผิดชอบในขั้นตอน : ขั้นวางแผน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว รับผิดชอบในขั้นตอน : ขั้นดำเนินการ

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว รับผิดชอบในขั้นตอน : ขั้นตรวจสอบ

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว รับผิดชอบในขั้นตอน : ขั้นสรุป
ผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่มากสุด

ผู้ที่รับผิดชอบในกิจกรรมในกำหนดการมากสุด