[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน : รหัส 6-605 งานซ่อมแซมและบำรุงอุปกรณ์เครือข่าย

ผู้รับผิดชอบ คือ มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์
ผู้บันทึก คือ มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์
รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุง

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการต่างๆ

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : งานซ่อมแซมและบำรงอุปกรณ์เครือข่าย (6-605)

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามสำนักงาน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : ใบตรวจสอบปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : สรุปประเมินผลงานต่างๆ
ผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่มากสุด

ผู้ที่รับผิดชอบในกิจกรรมในกำหนดการมากสุด