[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน : รหัส (6-602) งานพัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์บุคลากรภายใน-ภายนอก

ผู้รับผิดชอบ คือ มิส  อารญา    พุทธสาร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562)
ผู้บันทึก คือ มิส  อารญา    พุทธสาร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562)
รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  อารญา    พุทธสาร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562) รับผิดชอบในขั้นตอน : - เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  อารญา    พุทธสาร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562) รับผิดชอบในขั้นตอน : - เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ
ผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่มากสุด

ผู้ที่รับผิดชอบในกิจกรรมในกำหนดการมากสุด