[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน : ปฏิทิน ต.ค.62

ผู้รับผิดชอบ คือ มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
ผู้บันทึก คือ มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  เนตรประกาย    ผิวชัย รับผิดชอบในขั้นตอน : อบรมจริยธรรมคุณธรรม / ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  เนตรประกาย    ผิวชัย กิจกรรม :

อบรมจริยธรรมคุณธรรม / ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก

  กำหนดการ อบรมจริยธรรมคุณธรรม / ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก
มิส  เนตรประกาย    ผิวชัย กิจกรรม :

อบรมจริยธรรมคุณธรรม / ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก

  กำหนดการ อบรมจริยธรรมคุณธรรม / ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น รับผิดชอบในขั้นตอน : วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น กิจกรรม :

วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 / วันออกพรรษา

  กำหนดการ วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 / วันออกพรรษา
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น กิจกรรม :

(หยุดชดเชย) วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

  กำหนดการ (หยุดชดเชย) วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น รับผิดชอบในขั้นตอน : กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 17-18 ต.ค.62
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น กิจกรรม :

กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 17-18 ต.ค.62

  กำหนดการ กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 17-18 ต.ค.62
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น กิจกรรม :

กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 17-18 ต.ค.62

  กำหนดการ กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 17-18 ต.ค.62

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ กิจกรรม :

เปิดภาคเรียนที่ 2/2562

  กำหนดการ เปิดภาคเรียนที่ 2/2562

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ รับผิดชอบในขั้นตอน : จำหน่ายใบสมัคร ม.1+ม.4 ปีการศึกษา 2563
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ กิจกรรม :

จำหน่ายใบสมัคร ม.1+ม.4 ปีการศึกษา 2563

  กำหนดการ จำหน่ายใบสมัคร ม.1+ม.4 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อ ขั้นตอน
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น รับผิดชอบในขั้นตอน : (หยุด) วันปิยมหาราช

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : SAT
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ กิจกรรม :

SAT 1

  กำหนดการ SAT 1
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ กิจกรรม :

SAT 2

  กำหนดการ SAT 2
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ กิจกรรม :

SAT 3

  กำหนดการ SAT 3
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ กิจกรรม :

SAT 4

  กำหนดการ SAT 4
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ กิจกรรม :

SAT 5

  กำหนดการ SAT 5
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ กิจกรรม :

SAT 6

  กำหนดการ SAT 6
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ กิจกรรม :

SAT 7

  กำหนดการ SAT 7
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ กิจกรรม :

SAT 8

  กำหนดการ SAT 8
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ กิจกรรม :

SAT 9

  กำหนดการ SAT 9
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ กิจกรรม :

SAT 10

  กำหนดการ SAT 10
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ กิจกรรม :

SAT 11

  กำหนดการ SAT 11
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ กิจกรรม :

SAT 12

  กำหนดการ SAT 12

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : ทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 11-24 ต.ค.62
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ กิจกรรม :

ทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 11-24 ต.ค.62 

  กำหนดการ ทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 11-24 ต.ค.62
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ กิจกรรม :

ทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 11-24 ต.ค.62 

  กำหนดการ ทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 11-24 ต.ค.62

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ รับผิดชอบในขั้นตอน : กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียน รร.เอกชน เมืองฟุกูโกกะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 26 ต.ค.- 3 พ.ย.62
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ กิจกรรม :

กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนรร.เอกชน เมืองฟุกูโกกะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 26 ต.ค.- 3 พ.ย.62

  กำหนดการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนรร.เอกชน เมืองฟุกูโกกะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 26 ต.ค.- 3 พ.ย.62
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ กิจกรรม :

กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนรร.เอกชน เมืองฟุกูโกกะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 26 ต.ค.- 3 พ.ย.62

  กำหนดการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนรร.เอกชน เมืองฟุกูโกกะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 26 ต.ค.- 3 พ.ย.62

รายชื่อ ขั้นตอน
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์ รับผิดชอบในขั้นตอน : การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Championship By TYR 2019
รายชื่อ รับผิดชอบกิจกรรมในกำหนดการ
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์ กิจกรรม :

การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Championship By TYR 2019 

  กำหนดการ การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Championship By TYR 2019
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์ กิจกรรม :

การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Championship By TYR 2019 

  กำหนดการ การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Championship By TYR 2019
ผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่มากสุด

ผู้ที่รับผิดชอบในกิจกรรมในกำหนดการมากสุด
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์   17 ครั้ง
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น   4 ครั้ง
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์   2 ครั้ง
มิส  เนตรประกาย    ผิวชัย   2 ครั้ง
มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ   1 ครั้ง