Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายกิจการนักเรียน
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
0 00 543  แต่งตั้งคณะกรรมการ        
0 00 543  การวางแผนงาน รัตนบรรณาคาร(ประชุม1)  มาสเตอร์  ศุภกร    ศรีอยุธย์
0 00 543  1. แต่งตั้งคณะกรรมการของห้องเรียน อาคารอัสสัมชัญ ชั้น 4 ห้อง ม,2/4        
0 00 543  เสนอพิจารณาขออนุมัติโครงการ อาคารราฟาแอล  มาสเตอร์  สถิตย์    สืบชมภู (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559)
0 00 543  เสนอพิจารณาขออนุมัติโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  มิส  สุภาพร    ตะกรุดแก้ว
0 00 543  4. แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมที่จัด/ปฏิทินการดำเนินงาน ราฟาแอล  มาสเตอร์  สถิตย์    สืบชมภู (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559)
0 00 543  1 เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ มิถุนายน 2555 หัวหน้าระดับ ป.5 ชุมชนภายนอกโรงเรียน  มาสเตอร์  เฉลิมพล    เอี่ยมวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)
0 00 543    มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์
0 00 543  เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ ราฟาแอล         (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
0 00 543  สรุปประเมินผล ราฟาแอล  มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)
0 00 543  เสนอพิจารณาขออนุมัติโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์
0 00 543  แต่งตั้งคณะกรรมการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์
0 00 543  ประชุมคณะกรรมการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์
0 00 543  การดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์
0 00 543  สรุปประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์
0 00 543  เสนอพิจารณาขออนุมัติโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์
0 00 543   วัดพนัญเชิง ตลาดน้ำอโยธยา และ วัดไชยวัฒนาราม        
0 00 543  สรุปประเมินผล/แฟ้มงาน อาคารราฟาแอล  มาสเตอร์  กศมพงศ์    ไตรสมบูรณ์
0 00 543  แต่งตั้งคณะกรรมการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์
0 00 543  การดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์
0 00 543  สรุปและประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์
0 00 543  ส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์
0 00 543  แต่งตั้งคณะกรรมการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  มิส  สุภาพร    ตะกรุดแก้ว
0 00 543  ประชุมคณะกรรมการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  มิส  สุภาพร    ตะกรุดแก้ว
0 00 543  การดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  มิส  สุภาพร    ตะกรุดแก้ว
0 00 543  เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ Assumption college Thonburi  มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)
0 00 543  สรุปประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  มิส  สุภาพร    ตะกรุดแก้ว
0 00 543  สรุปประเมินผล อาคารราฟาแอล  มิส  นารถลดา    ชมภูศรี
0 00 543  นำเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี         (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
0 00 543   ชุมชนภายนอกโรงเรียน  มาสเตอร์  เฉลิมพล    เอี่ยมวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)
0 00 543  สรุปประเมินผล/แฟ้มงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี         (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
0 00 543  สรุปประเมินผล/แฟ้มงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  มิส  วันเพ็ญ    หอมจะบก
0 00 543  ประเมินผลและสรุปโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  มิส  รัชนี    วงศ์เสวต (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
0 00 543  สรุปประเมินผล/แฟ้มงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  มิส  วันเพ็ญ    หอมจะบก
0 00 543  แต่งตั้งคณะกรรมการ Aussumption College Thonburi  มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
0 00 543  ประชุมคณะกรรมการ Aussumption College Thonburi  มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
0 00 543  ดำเนินงาน Aussumption College Thonburi  มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
0 00 543  สรุปประเมินผล Aussumption College Thonburi  มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
0 00 543  ส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน Aussumption College Thonburi  มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
0 00 543  แต่งตั้งคณะกรรมการ Aussumption College Thonburi  มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
0 00 543  ประชุมคณะกรรมการ Aussumption College Thonburi  มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
0 00 543  ดำเนินงาน Aussumption College Thonburi  มิส  มณฑา    สุขศรี
0 00 543  สรุปประเมินผล Aussumption College Thonburi  มิส  มยุรี    บุญชูวงค์
0 00 543  ส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน Aussumption College Thonburi  มิส  กชกร    อึ้งเจริญ
0 00 543  แต่งตั้งคณะกรรมการ Aussumption College Thonburi  มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
0 00 543  ประชุมคณะกรรมการ Aussumption College Thonburi  มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
0 00 543  ส่ง นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกตามโอกาส Assumption College Thonburi        
0 00 543  จัดกิจกรรมชมรมเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต Assumption College Thonburi         (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
0 00 543  ส่งครูเข้ารับการอบรมตามโอกาส Assumption College Thonburi        
0 00 543  เสนอขออนุมัติโครงการ Assumption college Thonburi  มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)
0 00 543  แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนงาน Assumption college Thonburi  มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)
0 00 543  แต่งตั้งคณะกรรมการ Assumption college Thonburi  มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)
0 00 543  เสนอขออนุมัติดำเนินงาน Assumption college Thonburi  มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)
0 00 543  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Assumption college Thonburi  มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)
0 00 543  เสนอขออนุมัติดำเนินงาน Assumption college Thonburi  มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)
0 00 543  เสนอขออนุมัติดำเนินงาน Assumption college Thonburi  มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)
0 00 543  เสนอขออนุมัติดำเนินงาน Assumption college Thonburi  มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)
0 00 543  เสนอขออนุมัติดำเนินงาน Assumption college Thonburi  มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)
0 00 543  เสนอขออนุมัติดำเนินงาน Assumption college Thonburi  มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)
0 00 543  เสนอขออนุมัติโครงการ Assumption college Thonburi  มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)
0 00 543  เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ Assumption college Thonburi  มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)
1 พฤษภาคม 2555  วางแผนการดำเนินงาน อาาคารราฟาแอล  มิส  นารถลดา    ชมภูศรี
1 พฤษภาคม 2555  ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  มิส  เพชรพรรณ์    เหมะสุรินทร์
1 พฤษภาคม 2555  ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  มิส  เพชรพรรณ์    เหมะสุรินทร์
1 พฤษภาคม 2555  จัดทำโครงการ อาคารราฟาแอล  มิส  นารถลดา    ชมภูศรี
1 พฤษภาคม 2555  เสนอพิจารณาขออนุมัติโครงการ อาาคารราฟาแอล  มิส  นารถลดา    ชมภูศรี
1 พฤษภาคม 2555  ขออนุมัติดำเนินงาน Assumption College Thonburi  มาสเตอร์  สมนึก    งามยืนยงค์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
1 พฤษภาคม 2555  เสนอพิจารณาอนุมัติ Assumption College Thonburi  มาสเตอร์  จรัญ    น้อยอิ่ม
1 พฤษภาคม 2555  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Assumption College Thonburi  มาสเตอร์  จรัญ    น้อยอิ่ม
1 พฤษภาคม 2555  ประชุมคณะกรรมการ Assumption College Thonburi  มาสเตอร์  จรัญ    น้อยอิ่ม
1 พฤษภาคม 2555  ดำเนินงาน Assumption College Thonburi  มาสเตอร์  จรัญ    น้อยอิ่ม
2 พฤษภาคม 2555  เสนอพิจารณา อนุมัติโครงการ Assumption College Thonburi        
7 พฤษภาคม 2555  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ Assumption College Thonburi        
9 พฤษภาคม 2555   ประชุมวางแผนร่วมกัน Assumption College Thonburi        
12 พฤษภาคม 2555  แต่งตั้งคณะกรรมการ อาคารราฟาแอล  มาสเตอร์  กศมพงศ์    ไตรสมบูรณ์
12 พฤษภาคม 2555  ประชุมคณะกรรมการ อาคารราฟาแอล  มิส  วันเพ็ญ    หอมจะบก
14 พฤษภาคม 2555   ห้องเรียนทุกระดับชั้น  มาสเตอร์  เอก    เอกสกุล
14 พฤษภาคม 2555  1. แต่งตั้งนห้าที่ในการบริหารชั้นเรียน อาคารอััสสัมชัญ ชั้น 3 ห้องเรียน ม. 1/5        
14 พฤษภาคม 2555  เสนอพิจารณาขออนุมัติโครงการ Aussumption College Thonburi  มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
14 พฤษภาคม 2555  ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการและแต่งตั้งคณะทำงาน Aussumption College Thonburi  มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
14 พฤษภาคม 2555  เสนอพิจารณาขออนุมัติโครงการ Aussumption College Thonburi  มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
14 พฤษภาคม 2555  ส่งเสริมระเบียบวินัย ห้องเรียนทุกระดับชั้น        
14 พฤษภาคม 2555   ห้องเรียนทุกระดับชั้น  มาสเตอร์  เอก    เอกสกุล
14 พฤษภาคม 2555  เสนอขออนุมัติโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
14 พฤษภาคม 2555  ประชุมคณะกรรมการ ดโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
14 พฤษภาคม 2555  ดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
14 พฤษภาคม 2555  วางแผนการดำเนินโครงการ อาคารอัสสัมชัญ  มาสเตอร์  เจริญ    กรทรวง
14 พฤษภาคม 2555  ัเสนอพิจารณาขออนุมัติงาน ACT  มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
14 พฤษภาคม 2555  เสนอพิจารณาขออนุมัติ Aussumption College Thonburi  มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
14 พฤษภาคม 2555  แต่งตั้งคณะกรรมการ Aussumption College Thonburi  มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
14 พฤษภาคม 2555  เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ Aussumption College Thonburi  มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
14 พฤษภาคม 2555  เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ Aussumption College Thonburi  มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
14 พฤษภาคม 2555  ร้อยละ85 ของนักเรียนระดับม.2 มีความพึงพอใจและมีสำนึกที่ดีในการรณรงค์เสริมสร้างให้เกิดกระแสคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย Aussumption College Thonburi  มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
14 พฤษภาคม 2555  เสนอพิจารณาขออนุมัติงาน Aussumption College Thonburi  มาสเตอร์  เอก    เอกสกุล
14 พฤษภาคม 2555  แต่งตั้งคณะกรรมการ Aussumption College Thonburi  มาสเตอร์  เอก    เอกสกุล
14 พฤษภาคม 2555  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนงาน Aussumption College Thonburi  มาสเตอร์  เอก    เอกสกุล
14 พฤษภาคม 2555  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Assumption College Thonburi  มาสเตอร์  สมนึก    งามยืนยงค์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
14 พฤษภาคม 2555  เสนอพิจารณาอนุมัติ Assumption College Thonburi  มาสเตอร์  นิรันดร์    ใจมั่น
14 พฤษภาคม 2555  แต่งตั้งคณะกรรมการ Assumption College Thonburi  มาสเตอร์  นิรันดร์    ใจมั่น
14 พฤษภาคม 2555  ประชุมคณะกรรมการวางแผนงาน Assumption College Thonburi  มาสเตอร์  นิรันดร์    ใจมั่น
1 2 3 4