Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


แฟ้ม : อบรม/สัมมนา     
ข่าว
ลำดับ หัวข้อ

อัลบั้มภาพ
ลำดับ หัวข้อ ภาพ
1  สัมมนาบุคลากรฝ่ายปกครอง ปีการศึกษา 2560
2  สัมมนาบุคลากรฝ่ายปกครอง ปีการศึกษา 2560
3  งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการค่ายอาสาพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2560
4  สัมมนาบุคลากร ปีการศึกษา 2561
5  สัมมนาบุคลากร ปีการศึกษา 2561
6  งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย กิจกรรมการอบรมฝึกปฏิบัติการการปฐมพยาบาล/อัคคีภัย ฝึกปฏิบัติการหนีไฟจากอาคารสูง ประจำปีการศึกษา 2561
7  อบรมการใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น
8  งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย กิจกรรมอบรมให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติด โรคเอดส์เพศศึกษา ระดับชั้น ม.1-6 ประจำปีการศึกษา 2561
9  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มนักเรียนจิตอาสาเข้ารับการอบรมและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่จากท่านผู้อำนวยการ
10  หลักการถ่ายภาพเบื้องต้น
11  งานบริหารฝ่ายปกครอง การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
12  พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
13  งานบริหารฝ่ายปกครอง สัมมนาบุคลากรฝ่ายปกครอง ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินกิจกรรม
ลำดับ กำหนดการ

ไฟล์เอกสาร   
ลำดับ ชื่อไฟล์

อัลบั้มภาพส่วนตัว   
ลำดับ ชื่ออัลบั้ม ภาพ