Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


แฟ้ม : ปฎิบัติงานต่างๆ     
ข่าว
ลำดับ หัวข้อ

อัลบั้มภาพ
ลำดับ หัวข้อ ภาพ
1   แรลลี่การกุศล ครั้งที่ 25 (ACT Blue Jeans Family Rally 2018)
2   แรลลี่การกุศล ครั้งที่ 25 (ACT Blue Jeans Family Rally 2018)
3   แรลลี่การกุศล ครั้งที่ 25 (ACT Blue Jeans Family Rally 2018)
4   แรลลี่การกุศล ครั้งที่ 25 (ACT Blue Jeans Family Rally 2018)
5   แรลลี่การกุศล ครั้งที่ 25 (ACT Blue Jeans Family Rally 2018)
6   แรลลี่การกุศล ครั้งที่ 25 (ACT Blue Jeans Family Rally 2018)
7  งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการค่ายอาสาพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2560
8  งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการค่ายอาสาพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2560
9  งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการค่ายอาสาพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2560
10  งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการค่ายอาสาพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2560
11  งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ ประจำปีการศึกษา 2560
12  งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ ประจำปีการศึกษา 2560
13  การเก็บลายนิ้วมือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
14  รับสมัครและสอบประเมินนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562
15  รับสมัครและสอบประเมินนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562
16  งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย กิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (World Tobacco Day) ประจำปีการศึกษา 2561
17  งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย กิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (World Tobacco Day) ประจำปีการศึกษา 2561
18  งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย กิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (World Tobacco Day) ประจำปีการศึกษา 2561
19  งานสภานักเรียน การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
20  งานสภานักเรียน การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
21  งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย กิจกรรมการอบรมฝึกปฏิบัติการการปฐมพยาบาล/อัคคีภัย ฝึกปฏิบัติการหนีไฟจากอาคารสูง ประจำปีการศึกษา 2561
22  งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย กิจกรรมอบรมให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติด โรคเอดส์เพศศึกษา ระดับชั้น ม.1-6 ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทินกิจกรรม
ลำดับ กำหนดการ

ไฟล์เอกสาร   
ลำดับ ชื่อไฟล์

อัลบั้มภาพส่วนตัว   
ลำดับ ชื่ออัลบั้ม ภาพ