[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 992 อัลบัมภาพ

No. 14120   การอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2562   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 14115   ภาพการมอบรางวัลห้องสะอาด ทำความเคารพสวยงาม และเดินแถวเป็นระเบียบ ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 14112   มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   มิส  มรกต    ณ ตะกั่วทุ่ง
No. 14102   มอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นด้านเด็กดีมีวินัย เด็กดีมีน้ำใจ เดือนกันยายน2562   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 14100   มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2562   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 14068   Building : ติดตั้งพัดลมเพดาน Big Celling Fan 8 ใบพัด   มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว
No. 14067   Building : ปรับปรุงห้องประชุมผู้อำนวยการ อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 1   มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว
No. 14066   Building : ปรับปรุงห้องประชุมยอห์นแมรี่ เพื่อให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน   มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว
No. 14034   มอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นด้านเด็กดีมีวินัย เด็กดีมีน้ำใจ เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 13996   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมเด็กดีมีวินัย เด็กดีมีน้ำใจ ประจำเดือนกรกฏาคม 2562   มาสเตอร์  วันชัย    จิรคุปการ
No. 13984   กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 13944   นิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562   มิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล
No. 13911   ภาพการแข่งขันทักษะด้านทัศนศิลป์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ   มิส  มรกต    ณ ตะกั่วทุ่ง
No. 13855   เยี่ยมบ้านนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2562   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 13832   ภาพกิจกรรม วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 13816   CC62-ติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) งานโภชนาการ ชั้น 1 อาคารโกลเด้น จูบิลี่   มิส  อารญา    พุทธสาร
No. 13814   CC62-ติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ห้องเรียน STEM KIDS ชั้น 1 อาคารราฟาแอล   มิส  อารญา    พุทธสาร
No. 13790   กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2562   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 13759   กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 13756   กิจกรรมแนะนำการแต่งกายของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2562   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]