[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 993 อัลบัมภาพ

No. 11536   ตัวแทนผู้ปกครอง ครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 บริจาคเงินกิจกรรมสายสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน ร่วมสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา   มาสเตอร์  อลงกรณ์    แสงโชติ
No. 11522   ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของบิดา มิสวิลาวรรณ ผลสุทธิ์   มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
No. 11496   การทำสูทกรรมในวิชาลูกเสือและเนตรนารี ม.2   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 11494   การให้คำปรึกษาผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 11493   การเยี่ยมบ้านนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/ 2560   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 11492   งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ : อบรมการทำเอกสารหลักสูตร และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครูไทย แผนการเรียน English Program   มิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล
No. 11478   การประสานงาน และการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 - 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560   มาสเตอร์  เขมพาสน์    จาดก้อน
No. 11472   ชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล "เพชรน้ำเอก" รับมอบโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการเครือข่ายกรุงเทพฯสีเขียว จัดโดยกรุงเทพมหานคร   มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว
No. 11451   ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของมารดา มิสณัฏฐกันย์ เกษมทรัพย์   มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
No. 11439   พิธีเปิดนิทรรศการเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต   มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
No. 11423   ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของบิดา มิสปุณฑริกา ยอดแก้ว   มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
No. 11411   กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 11399   กิจกรรมสายสัมพันธ์ บ้านโรงเรียน สู่ชุมชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   มิส  อมรรัตน์    เกษตรธนานุกูล
No. 11397   มอบรางวัลเด็กดีมีวินัย-มีน้ำใจของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 11387   กิจกรรมสายสัมพันธ์ บ้านโรงเรียน สู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   มาสเตอร์  อลงกรณ์    แสงโชติ
No. 11384   CC60-ปรับปรุงและขยายการบริการสัญญาณเครือข่ายไร้สาย ณ บ้านพักภราดา   มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์
No. 11382   IEP : ประมวลภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 5 รายวิชาเป็นภาษาอังกฤษประจำเดือนมิถุนายน2560        
No. 11378   กิจกรรมโครงการสายสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 11349   นักเรียนระดับชั้น ม.2 ฝึกซ้อมการเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 11348   นิเทศการสอนแผนการเรียน English Program   มิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]