[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 993 อัลบัมภาพ

No. 11344   ฉลองศาสนาม "เปาโล" ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย   มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
No. 11338   CC60-ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ชั้น 4 อาคารราฟาแอล   มิส  อารญา    พุทธสาร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562)
No. 11333   กุหลาบเวียงพิงค์ ด้วยรักและภักดี ถวายในหลวง ร.๙   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 11321   ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของบิดา มิสณัฏฐกันย์ เกษมทรัพย์   มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
No. 11313   CC60-ติดตั้งโปรเจคเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ชั้น 4 อาคารราฟาแอล   มิส  อารญา    พุทธสาร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562)
No. 11312   CC60-ปรับปรุงบอร์ด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ชั้น 4 อาคารราฟาแอล   มิส  อารญา    พุทธสาร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562)
No. 11266   Happy Feast Day " Anthony of Padua" ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี   มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
No. 11261   เรียนรู้การทำดอกไม้จันทน์ กิจกรรมสายสัมพันธ์ฯ ม.2   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 11260   การประชุมกิจกรรมสายสัมพันธ์ฯ ม.2 ครั้งที่ 1/2560   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 11250   ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560   มาสเตอร์  อลงกรณ์    แสงโชติ
No. 11244   CC60-ขยายระบบเครือข่าย Fiber Optic อาคาร Alexis Music Building   มิส  อารญา    พุทธสาร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562)
No. 11242   ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของบิดามิสนฤมล น้อยอิ่ม   มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
No. 11232   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 11225   CC60-ดำเนินการปรับปรุงสายสัญญาณเครือข่ายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ชั้น 4 อาคารราฟาแอล   มิส  อารญา    พุทธสาร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562)
No. 11221   การป้องกันและดูแลเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ ระดับ ม.2   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 11215   ผู้อำนวยการพบนักเรียนคาทอลิก การเรียนคำสอน รับศีลอภัยบาป และมิสซาวันศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน 2560   มิส  นิภาพรรณ    ระดมกิจ
No. 11196   งานส่งเสริมระเบียบวินัยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560   มิส  ดุลยปณิธิ์    กรณฑ์แสง
No. 11195   ภาพกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 11194   ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 11193   ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของมารดามิสนลินรัตน์ กิจเกษสุวรรณ   มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]