[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 993 อัลบัมภาพ

No. 9763   มอบรางวัลนักเรียนประพฤติปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2/2558   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 9757   ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงแพรวีร์ ทัพถาวร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6A ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง   มิส  มะลิวรรณ    ด้วงฟู (ออกเมื่อวันที่ 06 มกราคม 2560)
No. 9753   ประมวลภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 5 รายวิชาเป็นภาษาอังกฤษประจำเดือนธันวาคมและมกราคม   มิส  ภัณฑิลา    ผันผล
No. 9752   การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ม.2 ปีการศึกษา 2558   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 9745   EP:ฝ่าย English Program ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม   มิส  มะลิวรรณ    ด้วงฟู (ออกเมื่อวันที่ 06 มกราคม 2560)
No. 9740   EP: พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีทักษะภาษาไทยดีเด่นของฝ่าย English Program   มิส  มะลิวรรณ    ด้วงฟู (ออกเมื่อวันที่ 06 มกราคม 2560)
No. 9739   EP: ภาพบรรยากาศการทัศนศึกษานอกสถานที่ในโครงการ Extreme Sat ของนักเรียนฝ่าย English Program   มิส  มะลิวรรณ    ด้วงฟู (ออกเมื่อวันที่ 06 มกราคม 2560)
No. 9736   การปฏิบัติหน้าที่ประจำวันของสารวัตรนักเรียน   มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
No. 9725   EP:กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนฝ่าย English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6   มิส  มะลิวรรณ    ด้วงฟู (ออกเมื่อวันที่ 06 มกราคม 2560)
No. 9722   ฝ่ายอาคารสถานที่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค, ไข้หวัด   มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์
No. 9678   ฝ่ายอาคารสถานที่ เข้าเฝ้าพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เพื่อรับโล่ประทานรางวัล โครงการ Energy Mind Award 2014   มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว
No. 9674   ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.กิตสดา ธัญลักษณ์ภาคย์ ป.5B ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬา Ice Hockey   มิส  มะลิวรรณ    ด้วงฟู (ออกเมื่อวันที่ 06 มกราคม 2560)
No. 9657   EP:ภาพกิจกรรมมอบรางวัลนักเรียนแต่งกายดีและมารยาทดีของฝ่ายEP   มิส  มะลิวรรณ    ด้วงฟู (ออกเมื่อวันที่ 06 มกราคม 2560)
No. 9606   ภาพส่งความสุขสวัสดีปีใหม่ 2559 ของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี   มาสเตอร์  จรัญ    น้อยอิ่ม
No. 9587   ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา Science ของนักเรียน EP G.5-6   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 9573   ประสานงานการติดตั้งเครื่อง Projecter ยี่ห้อ NEC รุ่น V322XG เพื่อทดแทนเครื่องที่เสียจำนวน 4 เครื่อง   มาสเตอร์  ธรรมนูญ    เป้าทอง (ออกเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562)
No. 9565   ฝ่ายอาคารสถานที่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค และฉีดพ่นยากำจัดลูกน้ำยุงลาย   มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว
No. 9562   หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับ ม.2 กล่องสมองกล IPST-MicroBOX SE   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 9559   EP: ภาพกิจกรรมการจับสลากคริสต์มาสช่วงเทศกาลคริสตสมภพของฝ่ายEP   มิส  มะลิวรรณ    ด้วงฟู (ออกเมื่อวันที่ 06 มกราคม 2560)
No. 9555   ประมวลภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 5 รายวิชาเป็นภาษาอังกฤษประจำเดือนพฤศจิกายน   มิส  ภัณฑิลา    ผันผล
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]