[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 993 อัลบัมภาพ

No. 9549   สำรวจค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 9540   อบรมบุคลากรหลักสูตร “การแก้ไขไวรัส Flash Drive ซ่อน File และวิธีการป้องกัน"   มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์
No. 9535   รณรงค์รักษาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
No. 9520   การไฟฟ้านครหลวง เข้าตรวจประเมินสถานที่ตามโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน   มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว
No. 9513   ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่เด็กนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันเพชรยอดมงกุฎในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาฯ   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 9497   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ   มาสเตอร์  สัจจะ    อ้อยใจ
No. 9496   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มอบรางวัลส่งเสริมระเบียบวินัย การรักษาความสะอาด และการทำความเคารพ   มาสเตอร์  สัจจะ    อ้อยใจ
No. 9494   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันวชิราวุธ   มาสเตอร์  สัจจะ    อ้อยใจ
No. 9483   EP: กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนของนักเรียนฝ่าย English Program ป.1B   มิส  มะลิวรรณ    ด้วงฟู (ออกเมื่อวันที่ 06 มกราคม 2560)
No. 9473   ภาพมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน English Program ที่เข้าร่วมกิจกรรม EP Camp 2015   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 9472   EP:ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน ป.2A วิชาวิทยาศาสตร์ ฝ่าย EP   มิส  มะลิวรรณ    ด้วงฟู (ออกเมื่อวันที่ 06 มกราคม 2560)
No. 9469   EP:ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.กิตสดา ธัญลักษณ์ภาคย์ นักเรียนชั้น ป.5B ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน Ice Hockey ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์   มิส  มะลิวรรณ    ด้วงฟู (ออกเมื่อวันที่ 06 มกราคม 2560)
No. 9442   ภาพกิจกรรม EP Assembly Grade 2   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 9438   ภาพกิจกรรม EP Assembly Grade 8   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 9434   ภาพกิจกรรม EP Assembly Grade 7   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 9402   กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5   มาสเตอร์  สราวุธ    เกื้อกูล
No. 9356   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวันพุธ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558   มาสเตอร์  เอกชัย    อาจหาญ
No. 9331   ร่วมปลูกป่าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ   มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว
No. 9298   ภาพ EP Saturday Course 2015 ในสัปดาห์แรก   มิส  มะลิวรรณ    ด้วงฟู (ออกเมื่อวันที่ 06 มกราคม 2560)
No. 9297   ผู้อำนวยการมอบจักรยานและถุงผ้าอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนต่าง ๆ   มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]