[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 993 อัลบัมภาพ

No. 9271   ภาพการทำความสะอาดและเช็คระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ และ TV Touch Screen โดยบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. วันที่ 20 ต.ค.58   มาสเตอร์  ธรรมนูญ    เป้าทอง (ออกเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562)
No. 9268   ประสานการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใหม่   มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์
No. 9266   ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ธนโชติ เปี่ยมลาภธนบูรณ์ นักเรียนชั้น ป.5B ที่ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรตัวน้อย ของ สมศ.   มิส  มะลิวรรณ    ด้วงฟู (ออกเมื่อวันที่ 06 มกราคม 2560)
No. 9265   ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน October Course 2015 ของฝ่าย English Program (สัปดาห์ที่สอง)   มิส  มะลิวรรณ    ด้วงฟู (ออกเมื่อวันที่ 06 มกราคม 2560)
No. 9262   มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ(เอเอฟเอส ประเทศไทย)ได้เข้าพบปรึกษาหารือเกี่ยวกับการรับอุปถัมภ์นักศึกษาแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสนานาชาติ โดยมี ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นที่ปรึกษา   มิส  มะลิวรรณ    ด้วงฟู (ออกเมื่อวันที่ 06 มกราคม 2560)
No. 9243   กิจกรรมทัศนศึกษา English Program October Course 2015 ของนักเรียนระดับชั้นป.1-ม.3   มิส  มะลิวรรณ    ด้วงฟู (ออกเมื่อวันที่ 06 มกราคม 2560)
No. 9238   ผลการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   มิส  มะลิวรรณ    ด้วงฟู (ออกเมื่อวันที่ 06 มกราคม 2560)
No. 9236   ภาพกิจกรรม Study tour ณ ประเทศอังกฤษ ปี 2558   มิส  มะลิวรรณ    ด้วงฟู (ออกเมื่อวันที่ 06 มกราคม 2560)
No. 9233   ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน October Course 2015 ของฝ่าย English Program(มัธยมสัปดาห์แรก)   มิส  มะลิวรรณ    ด้วงฟู (ออกเมื่อวันที่ 06 มกราคม 2560)
No. 9229   ภาพการประชุมครูฝ่ายEnglish Program เพื่อเตรียมกิจกรรมเข้าค่าย EP Camp ปีการศึกษา 2558   มิส  มะลิวรรณ    ด้วงฟู (ออกเมื่อวันที่ 06 มกราคม 2560)
No. 9187   ศูนย์ฟิตเนสและศูนย์กีฬาฯ ฝ่ายกิจกรรม ได้รับเชิญจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.มหิดล ให้เป็นวิทยากรแนะนำการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปี 4   มาสเตอร์  ชวินทร์    โรยอุตระ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
No. 9170   งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการจัดโครงการติวเข้ม “ชาบูชิ สายพานความรู้สู่ University”   มิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล
No. 9168   กิจกรรม EP การแข่งขันกีฬา 4 สถาบันของนักกีฬาแชร์บาสเกตบอล ช่วงชั้นที่ 1   มิส  มะลิวรรณ    ด้วงฟู (ออกเมื่อวันที่ 06 มกราคม 2560)
No. 9159   มอบเกียรติบัตร เด็กดี มีวินัย มีน้ำใจ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล ระดับช่วงชั้นที่ 2   มาสเตอร์  สัจจะ    อ้อยใจ
No. 9147   ภาพกิจกรรมฝ่ายEP จัดการแข่งขันภายในทักษะทางวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่3   มิส  มะลิวรรณ    ด้วงฟู (ออกเมื่อวันที่ 06 มกราคม 2560)
No. 9138   งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ จัดนิเทศครูผู้สอน ปีการศึกษา 2558   มิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล
No. 9129   งานแนะแนว จัดการบรรยาย แนวทางการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมปลาย ให้กับผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   มิส  เบญจวรรณ    ท้าวเขื่อน (ออกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)
No. 9119   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่ นำครูและนักเรียนแกนนำ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่11   มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว
No. 9114   มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมยกย่องนักเรียนประพฤติดี (เด็กดีมีน้ำใจ เด็กดีมีวินัย) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558   มิส  ภัทราวรรณ    เกตุอุดม
No. 9078   ภาพกิจกรรมEPการจัดสัมมนานักเรียนไปทัศนศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ   มิส  มะลิวรรณ    ด้วงฟู (ออกเมื่อวันที่ 06 มกราคม 2560)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]