[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 967 อัลบัมภาพ

No. 8383   ภาพการเดินทางของนักเรียน English Program ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในต่างประเทศ   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 8366   ภาพกิจกรรม EP Summer Course 2015 ในสัปดาห์ที่สอง   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 8365   ภาพการประชุมครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย English Program ของฝ่ายกิจการ English Program   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 8357   ภาพกิจกรรม EP Summer Course 2015 ในสัปดาห์แรก   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 8347   ภาพการปฐมนิเทศนักเรียนเข้าร่วมโครงการ English Study Tour & Cultural Exchange Program ณ รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 8342   ภาพกิจกรรม EP Summer Course 2015 วันแรก   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 8334   ภาพการติดตั้งเครื่องสำรองไฟใหม่ ณ ห้องควบคุมระบบเครือข่าย ชั้น 1 อาคารรัตนบรรณาคาร วันที่ 13 มีนาคม 2558   มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์
No. 8333   บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด เข้ามาแก้ไขปัญหาการเข้าเว็บไซต์ต่างประเทศช้า เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558   มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์
No. 8325   ภาพการทำความสะอาดและเช็คระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Lenovo โดยบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. วันที่ 9 มี.ค. 58   มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์
No. 8302   ภาพการมอบรางวัลให้แก่เด็กนักเรียนชั้นป.6 ฝ่าย English Program ที่สอบ FSG ได้อันดับที่ 1 และ 2 ของโรงเรียน   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 8246   ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฝ่าย English Program   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 8242   มอบรางวัลงาน โครงการระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2/2557   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 8241   ภาพการมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่บุคคลสำคัญ ของฝ่าย English Program   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 8231   การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ม.2   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 8219   ประสานงานการติดตั้งเครื่อง Projecter ยี่ห้อ NEC รุ่น V311XG ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 6   มาสเตอร์  ธรรมนูญ    เป้าทอง (ออกเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562)
No. 8203   Making charts of animal and plant cell (Science)   มาสเตอร์  Mehmood    Nasir
No. 8172   คณะกรรมการโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน Energy Mind Award ประจำปี 2557 ตรวจประเมิน   มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว
No. 8169   ภาพบรรยากาศกิจกรรมชมรม "ตะกร้าคณะแพทย์" ในงาน Open House ทันตจุฬา ณ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย   มิส  นิตติยา    ถวิลถึง
No. 8165   โครงการทดสอบทางวิชาการ Pre ประถมศึกษาปีที่ 3 - 6   มิส  เบญจวรรณ    ท้าวเขื่อน (ออกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)
No. 8144   ปรับปรุง Server ระบบ SWIS วันที่ 14-15 มกราคม พ.ศ.2558   มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49]