[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 993 อัลบัมภาพ

No. 7731   ภาพกิจกรรม EP october course 2014 ในสัปดาห์แรก (1)   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 7726   ภาพการไปทัศนศึกษาที่ KIDZANIA ใน October Course ของนักเรียน English Program (1)   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 7715   ภาพการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในต่างประเทศ (ประเทศสิงคโปร์)   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 7714   ภาพกิจกรรม EP october course 2014 : Computer Arts และ D.I.Y   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 7700   ความคืบหน้าการดำเนินซ่อมแซมสนามว่องประชานุกูล   มิส  ขนิษฐา    ศรีสมศักดิ์
No. 7694   ยินดีต้อนรับ มิสดวงพร อ้นไพรวัลย์ และ มาสเตอร์อภิชาติ สมัครธัญญกิจ   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 7693   การมอบรางวัลของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 7671   โครงการเด็กดีมีน้ำใจ เด็กดีมีวินัย ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557   มิส  สายสุนีย์    จันทร์พงษ์
No. 7654   ประสานงานการติดตั้งเครื่อง Projecter ยี่ห้อ NEC รุ่น V311XG เพื่อทดแทนเครื่องที่เสียจำนวน 13 เครื่อง   มาสเตอร์  ธรรมนูญ    เป้าทอง (ออกเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562)
No. 7651   ภาพกิจกรรม EP Assembly Grade 9   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 7645   ภาพกิจกรรม EP Assembly Grade 6   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 7644   ภาพกิจกรรม EP Extreme Sat 2014 กิจกรรม Activity : Social Studies   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 7606   หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ดำเนินการจัดทำสูจิบัตรและดำเนินการรวบรวมลงคะแนน การแข่งขันกรีฑาสีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557   มาสเตอร์  ธรรมนูญ    เป้าทอง (ออกเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562)
No. 7573   สายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 7505   บริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อพัฒนาและสงเคราะห์เด็ก   มาสเตอร์  กรกช    สกุลฐิติธนานนท์
No. 7487   งานระดับชั้น ม.2 นำเด็กชายสินชัย ปราการ เข้าพบผู้อำนวยการ   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 7473   ภาพกิจกรรม EP Assembly Grade 2   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 7472   ภาพกิจกรรม EP Assembly Grade 1   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 7466   เกมนันทนาการลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.2   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 7448   งานแนะแนว ร่วมกับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดกิจกรรมทดสอบความถนัดทางอาชีพ และบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   มิส  เบญจวรรณ    ท้าวเขื่อน (ออกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]