[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 993 อัลบัมภาพ

No. 6139   กิจกรรม English Activity ของนักเรียน English Program G.1-3 ในการเรียน October Course 2013 Week 2   มาสเตอร์  ปรมินทร์    แก้วเขียว (ออกเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559)
No. 6138   กิจกรรม ASEAN Rally ของนักเรียน English Program G.1-3 ในการเรียน October Course 2013 Week 1กิจกรรม Thai Recreation ของนักเรียน English Program G.1-3 ในการเรียน October Course 2013 Week 2   มาสเตอร์  ปรมินทร์    แก้วเขียว (ออกเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559)
No. 6137   กิจกรรม Thai Recreation ของนักเรียน English Program G.1-3 ในการเรียน October Course 2013 Week 1   มาสเตอร์  ปรมินทร์    แก้วเขียว (ออกเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559)
No. 6136   กิจกรรม Sport Day ของนักเรียน English Program G.1-3 ในการเรียน October Course 2013 Week 1   มาสเตอร์  ปรมินทร์    แก้วเขียว (ออกเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559)
No. 6135   กิจกรรม Science Genius ของนักเรียน English Program G.1-6 ในการเรียน October Course 2013 Week 1   มาสเตอร์  ปรมินทร์    แก้วเขียว (ออกเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559)
No. 6134   กิจกรรม English is Fun ของนักเรียน English Program G.1-6 ในการเรียน October Course 2013 Week 1   มาสเตอร์  ปรมินทร์    แก้วเขียว (ออกเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559)
No. 6129   กิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมของนักเรียน G.4-6   มิส  ศิตาภา    วัชระเมฆขลา (ออกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557)
No. 6114   ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นวิทยากรอบรม หัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้ Google Apps วันที่ 12 ต.ค. 56   มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์
No. 6099   เยี่ยมชมงาน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   มิส  ณัฐกานต์    คงแสน
No. 6090   การปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย (ห้อง Server) ชั้น 1 อาคาร รัตนบรรณาคาร วันที่ 20 ก.ย.-1 ต.ค. 56   มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์
No. 6071   บรรยากาศการเตรียมงาน EP October Course 2013   มิส  ศิตาภา    วัชระเมฆขลา (ออกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557)
No. 6068   บรรยากาศการเตรียมงาน EP October Course 2013   มิส  ฮานาน    อีหมัน
No. 6052   ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตั้งเนื้อหาลงเครื่อง Tablet ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   มิส  ทิพวรรณ    วงศ์เวียน (ออกเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558)
No. 6047   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556   มาสเตอร์  สุทธิกิตติ์    ธิติวรนันท์ (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2559)
No. 6043   กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มาสเตอร์  สุทธิกิตติ์    ธิติวรนันท์ (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2559)
No. 6030   กิจกรรม ACT MUSIC SHOW 2013   มิส  ณัฐกานต์    คงแสน
No. 6027   ค่ายผู้นำ YCS สังฆมณฑลกรุงเทพ        
No. 6009   บรรยากาศการเรียนคำสอน ปิดภาคเรียนที่ 1/2556        
No. 6002   การแสดงคอนเสิร์ต Classical Guiter By Chinnawat themkumkwun   มิส  ณัฐกานต์    คงแสน
No. 6001   ศูนย์คอมพิวเตอร์ประสานงานการติดตั้งเครื่องฉายภาพ (Projector) ตามห้องเรียนต่างๆ วันที่ 14 ก.ย.56   มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]