[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 993 อัลบัมภาพ

No. 6000   ศูนย์คอมพิวเตอร์ดำเนินการติดตั้งปรับปรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายที่อาคารเซนต์แอนดรู (บ้านพักครูต่างชาติ) วันที่ 13 ก.ย. 56   มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์
No. 5980   รายงานผลการประกวดดนตรี   มิส  ณัฐกานต์    คงแสน
No. 5979   มอบรางวัลนักเรียนประพฤติปฎิบัติหน้าที่ดีเด่น ด้านเด็กดีมีวินัยและเด็กดีมีน้ำใจ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 5978   มอบรางวัลประกวดสมุดรีไซเคิล กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับ ม.2   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 5963   การไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 2   มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
No. 5953   สายสัมพันธ์บ้าน,โรงเรียนสู่ชุมชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3   มาสเตอร์  สุทธิกิตติ์    ธิติวรนันท์ (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2559)
No. 5943   พี่น้องอัสสัมชัญ – แบ่งปันประสบการณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่น 4730)   มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
No. 5940   การแสดงคอนเสิร์ต Silpakorn Students Jazz Ensembles   มิส  ณัฐกานต์    คงแสน
No. 5926   มอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการทำงานแก่โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556   มาสเตอร์  ธรรมนูญ    เป้าทอง (ออกเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562)
No. 5916   กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 5890   งานนักศึกษาวิชาทหารร่วมกิจกรรมครอบครัวต้นไม้   มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
No. 5886   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบำเพ็ญประโยชน์ในวันพุธ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕   มาสเตอร์  เขมพาสน์    จาดก้อน
No. 5879   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6ประจำปีการศึกษา 2556   มาสเตอร์  ศุภกร    ศรีอยุธย์
No. 5865   คณะครูและผู้ปกครองประชุมเตรียมงานกิจกรรมสายสัมพันธ์ ม.2 ครั้งที่ 3/2556   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 5856   การไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหารช่วงชั้นปีที่ 3   มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
No. 5855   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฝึกระเบียบการเดินแถวและการไหว้ของนักเรียน   มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
No. 5844   เปิดประชุมกองวิชาลูกเสือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2556   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 5819   การปฎิบัติงานของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี   มาสเตอร์  ธรรมนูญ    เป้าทอง (ออกเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562)
No. 5818   ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ AccessPoint อาคารเซนต์คาเบรียล   มาสเตอร์  ธรรมนูญ    เป้าทอง (ออกเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562)
No. 5817   ประชุมตัวแทนผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 2/2556   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]