[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 981 อัลบัมภาพ

No. 5697   การเข้าแถวและกิจกรรมช่วงเช้าของนักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ ประจำเดือนกรกฎาคม 2556   มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
No. 5671   โครงการเดือนละ 1 บาท นำคณะครูและตัวแทนนักเรียนไปเยี่ยมผู้สูงอายุ   มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
No. 5668   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประชุมกิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน ชุมชน ครั้งที่ 1/2556   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 5667   โครงการทำความสะอาดวันสำคัญ ครั้งที่ 1/2556 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 5664   การประชุมเลือกหนังหนังสือเพิ่มเติมให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ฝ่าย English Program   มิส  ศิตาภา    วัชระเมฆขลา (ออกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557)
No. 5629   งานฉลองวัดหลุยส์ มารีฯ ประจำปี 2556        
No. 5626   นักเรียนวง Act Band เข้าพบผู้อำนวยการร่วมชื่นชม ยินดีกับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ ฯ   มิส  ณัฐกานต์    คงแสน
No. 5604   ภาพบรรยากาศการเข้าค่ายฝึกซ้อมระหว่างวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2556 ของนักเรียนวงโยธวาทิต   มิส  ณัฐกานต์    คงแสน
No. 5601   การแสดงคอนเสิร์ต Silpakorn Double Reeds Jazz Quintet   มิส  ณัฐกานต์    คงแสน
No. 5585   การติดตั้งระบบ MacOS ของเครื่อง Mac Mini Server   มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์
No. 5571   อบรมบุคลากร หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Windows 8 วันที่ 29 มิ.ย.56   มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์
No. 5521   หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการส่งมอบแท็บเล็ตให้กับครูประจำชั้น ระดับประถมศึกษาปีที่ 2   มิส  ทิพวรรณ    วงศ์เวียน (ออกเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558)
No. 5506   ติดตั้งและเดินรางสายเครือข่าย (LAN) และติดตั้งกล่องแยกสัญญาณทีวีกับจอคอมพิวเตอร์ ณ ห้องคหกรรม ชั้น 2 อาคารโกลเด้น จูบิลี่   มาสเตอร์  กิตติ    โฆษะธรรมกูล
No. 5505   ส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน เรื่อง การไหว้ โดยคณะครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 5504   คณะกรรมการระดับชั้น ม.2 ตรวจค้นสิ่งของเพื่อเป็นการป้องปรามสิ่งของไม่พึงประสงค์ภายในโรงเรียน   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 5464   งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 5453   หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ทำการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการสืบค้น ของห้องแนะแนว   มิส  ทิพวรรณ    วงศ์เวียน (ออกเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558)
No. 5430   ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนของนักเรียนสหศิลป์ดนตรี   มิส  ณัฐกานต์    คงแสน
No. 5429   งานศูนย์คอมพิวเตอร์ดำเนินการจัดเรียงเลขที่เครื่อง tablet ของเด็กนักเรียน ป.1 ขึ้น ป.2   มาสเตอร์  ธรรมนูญ    เป้าทอง (ออกเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562)
No. 5426   ศูนย์คอมพิวเตอร์ดำเนินการติดตั้ง Microsoft Windows8 และโปรแกรมใช้ในการจัดการเรียนการสอนใหม่ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 3   มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]