[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 993 อัลบัมภาพ

No. 5601   การแสดงคอนเสิร์ต Silpakorn Double Reeds Jazz Quintet   มิส  ณัฐกานต์    คงแสน
No. 5585   การติดตั้งระบบ MacOS ของเครื่อง Mac Mini Server   มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์
No. 5571   อบรมบุคลากร หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Windows 8 วันที่ 29 มิ.ย.56   มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์
No. 5521   หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการส่งมอบแท็บเล็ตให้กับครูประจำชั้น ระดับประถมศึกษาปีที่ 2   มิส  ทิพวรรณ    วงศ์เวียน (ออกเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558)
No. 5506   ติดตั้งและเดินรางสายเครือข่าย (LAN) และติดตั้งกล่องแยกสัญญาณทีวีกับจอคอมพิวเตอร์ ณ ห้องคหกรรม ชั้น 2 อาคารโกลเด้น จูบิลี่   มาสเตอร์  กิตติ    โฆษะธรรมกูล
No. 5505   ส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน เรื่อง การไหว้ โดยคณะครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 5504   คณะกรรมการระดับชั้น ม.2 ตรวจค้นสิ่งของเพื่อเป็นการป้องปรามสิ่งของไม่พึงประสงค์ภายในโรงเรียน   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 5464   งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 5453   หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ทำการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการสืบค้น ของห้องแนะแนว   มิส  ทิพวรรณ    วงศ์เวียน (ออกเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558)
No. 5430   ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนของนักเรียนสหศิลป์ดนตรี   มิส  ณัฐกานต์    คงแสน
No. 5429   งานศูนย์คอมพิวเตอร์ดำเนินการจัดเรียงเลขที่เครื่อง tablet ของเด็กนักเรียน ป.1 ขึ้น ป.2   มาสเตอร์  ธรรมนูญ    เป้าทอง (ออกเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562)
No. 5426   ศูนย์คอมพิวเตอร์ดำเนินการติดตั้ง Microsoft Windows8 และโปรแกรมใช้ในการจัดการเรียนการสอนใหม่ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 3   มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์
No. 5424   การจัดกิจกรรมการเลือกชมรม Club ของนักเรียนฝ่าย English Program   มิส  ศิตาภา    วัชระเมฆขลา (ออกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557)
No. 5413   ประชุมผู้ปกครองและคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
No. 5412   การทดสอบสมรรถภาพและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร   มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
No. 5411   ศูนย์คอมพิวเตอร์ดำเนินการประสานงาน กับ บริษัท อเมริกาน่า คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด ติดตั้งเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1-4   มาสเตอร์  ธรรมนูญ    เป้าทอง (ออกเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562)
No. 5410   ศูนย์คอมพิวเตอร์ดำเนินการติดตั้ง Microsoft Windows8 และโปรแกรมใช้ในการจัดการเรียนการสอนใหม่ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 4   มาสเตอร์  ธรรมนูญ    เป้าทอง (ออกเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562)
No. 5400   ศูนย์คอมพิวเตอร์ดำเนินการติดตั้ง Microsoft Windows8 และโปรแกรมใช้ในการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-2   มาสเตอร์  ธรรมนูญ    เป้าทอง (ออกเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562)
No. 5393   การเลือกตั้งหัวหน้าห้อง และรองหัวหน้าห้องนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556   มาสเตอร์  สุทธิกิตติ์    ธิติวรนันท์ (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2559)
No. 5385   บริจาคอะไหล่และเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วให้กับ โคเออร์ คาทอลิกสงเคราะห์ วัดนักบุญเปโตร สามพราน   มิส  ทิพวรรณ    วงศ์เวียน (ออกเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]