[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 993 อัลบัมภาพ

No. 4912   การประชุมคณะกรรมการดำเนินการอบรมเสริมทักษะสู่ชุมชนบริเวณโรงเรียน   มาสเตอร์  ธรรมนูญ    เป้าทอง (ออกเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562)
No. 4884   พิธีวางพวงมาลา ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน   มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
No. 4847   การดำเนินติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เรียนคอมพิวเตอร์ 1 และ 2   มาสเตอร์  ธรรมนูญ    เป้าทอง (ออกเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562)
No. 4842   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เข้ามาติดตั้งสายอากาศโทรศัพท์เคลื่อนที่   มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์
No. 4836   กิจกรรมสายสัมพันธ์ระดับชั้น ม.2   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 4821   งานแนะแนวจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 หัวข้อ การใช้จินตนาการเพื่อการสร้างสรรค์งานอย่างมีระบบ (สร้างเมืองในอนาคต) โดยงานแนะแนว   มิส  เบญจวรรณ    ท้าวเขื่อน (ออกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)
No. 4804   ภาพการติดตั้ง Server ใหม่ จำนวน 2 เครื่อง   มิส  ทิพวรรณ    วงศ์เวียน (ออกเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558)
No. 4799   มิสซาขอบพระคุณ โอกาสวันศุกร์ต้นเดือน และขอพรพระสำหรับภาคเรียนที่ 2/2555        
No. 4798   ประชุมนักเรียนคาทอลิกครั้งที่ 2/2555        
No. 4790   สถานที่เข้าแถวของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3   มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
No. 4772   พิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน   มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
No. 4768   การเข้ารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษาสำหรับโรงเรียนเอกชน ภายใต้ MS Enrollment for Education Solution (EES) จากบริษัท Microsoft   มาสเตอร์  ธรรมนูญ    เป้าทอง (ออกเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562)
No. 4758   ตรวจรับเครื่องปรับอากาศ Water Cooled Chiller ณ เมืองลาครอสส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา   มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว
No. 4754   การรับและตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตพีซีของรัฐบาลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์
No. 4738   โครงการ เยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ฝ่าย English Program   มิส  อมรรัตน์    เกษตรธนานุกูล
No. 4734   ติดตั้งโปรแกรม antivirus ใหม่ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 4   มาสเตอร์  ธรรมนูญ    เป้าทอง (ออกเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562)
No. 4732   การติดตั้งอุปกรณ์บริหารจัดการระบบเครือข่าย Fortigate 600C (UTM Firewall)   มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์
No. 4720   วงโยธวาทิตร่วมงาน ThaiBev Sportsday 2012   มิส  ณัฐกฤตา    ทองใจ
No. 4713   ภาพการรื้อถอนสายสัญญาณเครือข่าย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 เพื่อเตรียมการซ่อมแซม   มาสเตอร์  ธรรมนูญ    เป้าทอง (ออกเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562)
No. 4707   การขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 - 2 ไปไว้ที่ห้อง ม.3/8 เพื่อปรับปรุงห้อง   มาสเตอร์  ปิยะชาติ    นพคุณวิจัย (ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]