[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 993 อัลบัมภาพ

No. 4693   การรื้อและจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 อาคารเซนต์ปีเตอร์   มาสเตอร์  ธรรมนูญ    เป้าทอง (ออกเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562)
No. 4692   การทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ Lanovo ประจำโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี   มาสเตอร์  ธรรมนูญ    เป้าทอง (ออกเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562)
No. 4676   รับการตรวจเอกสารการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 13   มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
No. 4668   วันรวมพลกองหน้าร่าเริงและพิธีรับเข็มฯ        
No. 4667   โครงการสายสัมพันธ์ครอบครัวคาทอลิก ปี 2012        
No. 4666   ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมศึกษา        
No. 4659   มอบรางวัลสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 2 ในการเข้าร่วมกิจกรรมของระดับชั้น   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 4658   มอบรางวัลนักเรียนประพฤติปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นระดับ ม.2   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 4649   งานประชาสัมพันธ์และงานศูนย์คอมพิวเตอร์ชมการนำเสนอและสาธิตการใช้งานอุปกรณ์ Digital Signage   มาสเตอร์  ธรรมนูญ    เป้าทอง (ออกเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562)
No. 4639   การติดตั้งเครื่อง Access point ห้องพักครู EP ชั้น 1 อาคารเซนต์คาเบรียล   มาสเตอร์  ธรรมนูญ    เป้าทอง (ออกเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562)
No. 4619   การปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน   มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
No. 4616   สภานักเรียน และสารวัตรนักเรียนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์   มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
No. 4610   หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ดำเนินการทำความสะอาดอุปกรณ์เครือข่ายและตรวจสอบสภาพสาย LAN พร้อมซ่อมแซม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 และ 4   มาสเตอร์  ธรรมนูญ    เป้าทอง (ออกเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562)
No. 4597   การติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ประตู 2 และจุดลงเวลาทำงานบุคลากร วันที่ 1 และ 3 ก.ย. 55   มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์
No. 4583   การติดตั้งเดินสาย LAN ณ ห้องสำนักงาน BELL   มาสเตอร์  ธรรมนูญ    เป้าทอง (ออกเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562)
No. 4577   หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฟังการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ FireWall   มาสเตอร์  ธรรมนูญ    เป้าทอง (ออกเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562)
No. 4544   สถานที่เข้าแถวของนักเรียนแต่ละระดับชั้น   มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
No. 4531   ประมวลภาพการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่   มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว
No. 4522   การประชุมตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้น ม.2   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 4518   พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2555   มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]