[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 993 อัลบัมภาพ

No. 4315   การปฏิบัติหน้าที่ประจำวันของนักเรียนสภา   มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
No. 4312   ENglish Weekly M. 3_1st   มิส  อภิญญา    บุญมูสิก (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
No. 4304   English Weekly   มิส  อภิญญา    บุญมูสิก (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
No. 4302   พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2554   มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
No. 4266   กิจกรรมแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ในวันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2555   มิส  เบญจวรรณ    ท้าวเขื่อน (ออกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)
No. 4264   English Weekly   มิส  อภิญญา    บุญมูสิก (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
No. 4244   ฝ่ายวิชาการ ประชุมชี้แจงกิจกรรม ACT CLUB   มิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล
No. 4236   บรรยากาศการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครองและเลือกตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในวันเสาร์ทื่ 9 มิถุนายน 2555   มิส  วันเพ็ญ    หอมจะบก
No. 4231   ปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6   มิส  ชมพูนุช    พิพัฒน์ชยานนท์
No. 4176   พิธีเสกรถตู้ใหม่ของโรงเรียน        
No. 4174   ประชุมนักเรียนคาทอลิกระดับประถมศึกษาครั้งที่ 1        
No. 4152   โครงการเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2555(ช่วงที่2)   มาสเตอร์  คชภัค    กุลกวีวุฒิ
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]