[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 993 อัลบัมภาพ

No. 12872   การรับศีลอภัยบาปและมิสซาขอบพระคุณ วันศุกร์ต้นเดือนประจำปีการศึกษา 2561   มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
No. 12852   พิธีมอบทุนการศึกษาและประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโครงการพิเศษประจำปี 2561   มาสเตอร์  ณัฐวัฒน์    เรืองวราวัฒน์
No. 12845   นักเรียนระดับชั้น ม.2 เข้าศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 12837   Theophane Learning Space ภาพบรรยากาศกิจกรรมต่างๆ เดือนกันยายน 2561   มิส  ณชชญา    พจนานุสรณ์
No. 12816   พิธีฉลองการสถาปนาโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครบรอบ 70 ปี   มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
No. 12805   กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 12792   กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 12782   นักเรียนระดับชั้น ม.2 เข้าใช้ศูนย์การเรียนรู้พลังงานสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 12781   การปฏิบัติหน้าที่ของนักเรียนจิตอาสา   มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
No. 12744   การเรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.2   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 12742   งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ร่วมกับครูเครือข่าย : นิเทศครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2561   มิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล
No. 12718   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   มาสเตอร์  ศุภกร    ศรีอยุธย์
No. 12713   ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของมารดา นายบุญส่ง ทองลี่   มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
No. 12700   บรรยากาศกิจกรรมต่างๆ ภายในห้องสมุด Theophane Learning Space   มิส  ณชชญา    พจนานุสรณ์
No. 12698   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 12690   ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของบิดามิสวรรณา จิรพลานุรักษ์   มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
No. 12685   งานระดับชั้น : กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 12647   STEM :: ประมวลภาพกิจกรรม วิชา ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน. ครั้งที่ 3   มิส  ภัณฑิลา    ผันผล
No. 12646   STEM :: งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูผู้ประสานงานด้านการจัดกิจกรรมดีเด่น จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   มิส  ภัณฑิลา    ผันผล
No. 12633   เยี่ยมบ้านนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]