[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 993 อัลบัมภาพ

No. 12614   IEP : Peer Observation   มิส  ดุลยปณิธิ์    กรณฑ์แสง
No. 12611   เปิดประชุมกอง การเรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 12598   STEM :: ประมวลภาพกิจกรรม วิชา ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน. ครั้งที่ 2   มิส  ภัณฑิลา    ผันผล
No. 12582   กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมศึกษา   มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
No. 12572   กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   มาสเตอร์  ศุภกร    ศรีอยุธย์
No. 12557   ฉลองศาสนาม "เปาโล" ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย   มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
No. 12554   การซ้อมถวายราชสดุดี วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2561   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 12553   ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.2 บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 12551   สายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 12500   STEM :: ประมวลภาพกิจกรรม วิชา สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน.   มิส  ภัณฑิลา    ผันผล
No. 12499   STEM :: ประมวลภาพกิจกรรม วิชา ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน.   มิส  ภัณฑิลา    ผันผล
No. 12493   IEP: Reading Skill Development Program   มิส  ดุลยปณิธิ์    กรณฑ์แสง
No. 12469   นักเรียนจิตอาสา (สารวัตรนักเรียน) บำเพ็ญประโยชน์   มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
No. 12445   ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของมารดา มาสเตอร์อนุพงษ์ เจียงวิจิตร   มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
No. 12434   ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561   มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
No. 12411   ซ้อมใหญ่ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561   มาสเตอร์  จิรายุ    แสงวงษ์วัฒนา
No. 12409   พิธีมิสซาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน 2561   มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
No. 12406   ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการไหว้และการทำความเคารพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 12403   ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการรักษาความสะอาดห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 12400   กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ประชุมคณะกรรมการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]