[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

มารู้จัก "การเขียนเชิงสร้างสรรค์"

มารู้จัก "การเขียนเชิงสร้างสรรค์"

ความคิดสร้างสรรค์กับการเขียน (ทำไมจึงเรียนการเขียนเชิงสร้างสรรค์)

1. เมื่อเรามีคิดสร้างสรรค์ เรามักจะต้องการจะบอกคนอื่นให้รับทราบ

2. หรือต้องการสื่อสารให้คนอื่นได้รู้ได้เข้าใจเพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์

3. การสื่อสารกับคนอื่นการทำได้หลายวิธี หนึ่งในจำนวนนั้น คือ “การเขียน”

4. เป็นเรื่องน่าเสียดายมาก หากผู้มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ขาดทักษะในการสื่อสาร

5. การสื่อสารที่ต้องการทักษะมากเป็นพิเศษเห็นจะได้แก่การสื่อสารด้วยการเขียน

6. หากเขียนในเชิงสร้างสรรค์ไม่เป็น ไม่เก่ง จะไม่สามารถสื่อสิ่งที่มีค่าออกมาเป็นรูปธรรมได้เลย ความคิดเชิงสร้างสรรค์ก็

จะไม่เกิดประโยชน์อันใด

7. เราต้องกำหนดหรือจัดระเบียบภาษา(เขียน)แทนความคิดที่ต้องการส่งออกไป

8. ด้วยเหตุนี้เรานักนิเทศศาสตร์จึงต้องเรียนการเขียนเชิงสร้างสรรค์

9. การเขียนอย่างสร้างสรรค์/เชิงสร้างสรรค์เป็นพลังเสริมอันสำคัญต่อมวลมนุษยชาติ

 

ความหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค์

                “การเขียนเชิงสร้างสรรค์หมายถึงการเขียนที่ผู้เขียนสร้างคำ แนวคิด จากจินตนาการของตนเองโดยมิได้ลอกเลียนแบบ

อย่างของผู้อื่น อีกทั้งยังมีอิสระที่จะคิดรูปแบบใหม่ๆที่แหวกแนวจากของเดิมที่มีอยู่ เป็ฯผลงานที่มีคุณค่าทางความคิดริเริ่มอย่าง

เด่นชัด”  (ผศ.ปราณี  สุรสิทธิ์, การเขียนเชิงสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์, กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์แสงดาว, 2541)

 

                “มีความหมายตรงข้ามกับการเขียนที่มุ่งประโยชน์ทางธุรกิจหรือวิชาการต่างๆในความเรียงเชิงสร้างสรรค์ ผู้เขียนต้อง

สามารถใช้จินตนาการ หรือความคิดคำนึงของตน เขียนสารออกมาด้วยถ้อยคำที่สละสลวยประทับในผู้อ่านผู้ฟัง และให้ความรู้สึก

ในทางเพลิดเพลินเจริญใจและประดับสติปัญญาไปด้วยในตัว”  (ฐะปะนีย์  นาครทรรพ. การประพันธ์ กรุงเทพฯ โรงพิมพ์อักษรทัศน์, 2519)

 

                “การเขียนเชิงสร้างสรรค์หมายถึงการเขียนที่ผู้เขียนสร้างคำ และความจากจินตนาการของตนเอง โดยมิได้ลอกเลียน

แบบอย่างของผู้อื่น (ผู้เขียน) มีอิสระที่จะเลือกรูปแบบการเขียนโดยไม่อยู่ในกรอบของลักษณะคำประพันธ์นัก ผลงานเช่นนี้จึงมี

ความประณีต มีคุณค่าทางความคิดริเริ่มอย่างเด่นชัด”  (รศ.ประภาศรี สีหอำไพ, การเขียนแบบสร้างสรรค์, กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2531)

 

จากคำอธิบายข้างต้น อาจสรุปความหมายของการเขียนฯได้ดังนี้

1. เขียนจากจินตนาการ เขียนให้ผู้อ่านจินตนาการคล้อยตาม

2. มีความแปลกใหม่ แสดงออกตามทำนองหรือลีลาของผู้เขียน

3. อาจเป็นงานเขียนที่เป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้

4. สำนวนภาษาดี ทั้งคำ และความ

5. มีคุณค่าทางจิตใจและสติปัญญา อ่านแล้วมีความรู้สึกจรรโลงความดีงาม และมองโลกในแง่ดี

 

การเขียนเชิงสร้างสรรค์มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ตั้งวัตถุประสงค์เชิงสร้างสรรค์

2. สร้างคำ สอดใส่วิญญาณในคำ

3. สร้างแนวคิด เป็นแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เบิกปัญญา

 

ที่มาของการเขียนเชิงสร้างสรรค์

                เวอร์นอน (P.E.Vernon.Creative (New York:Penguin Books Ltd., 1980) 

อธิบายว่าบุคคลที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในงานเขียน  

                ต้องมีพื้นฐานความคิดดังต่อไปนี้

                1.แรงบันดาลใจ (Inspiration) ความรู้สึกที่เกิดจากประสบการณ์ ทำให้สะเทือนอารมณ์

                2.ความทรงจำ (Memory) คือความคิดถึงสิ่งที่ผ่านมา อดีตซับซ้อนสะเทือนใจ จึงเป็นที่มาของความคิดสร้างสรรค์

                3.ความเชื่อมั่นในอุดมการณ์ (Faith) คือความคิดที่เกิดจากศรัทธาที่ผู้เขียนมีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดและเขียนไปตามแนวคิด

ที่มุ่งมั่น จะเป็นเอกลักษณ์ของนักเขียนผู้นั้น

                4.ลำนำเพลง (Song) คือทำนองถ้อยคำที่เกิดขึ้นในใจของนักเขียนขณะที่ปล่อยอารมณ์ไปถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะเกิด

จินตนาการขึ้น กวีที่เขียนงานที่ออกมาในลักษณะที่เรียกว่า “จินตกวี”

 

ลักษณะของงานเขียนที่เข้าข่ายเชิงสร้างสรรค์ผลงานที่เข้าข่ายงานเขียนเชิงสร้างสรรค์  มีลักษณะดังต่อไปนี้

1.มีแนวเขียนเป็นอัตวิสัย (subjective) คือผู้เขียนมีข้อสังเกต นึกคิด ประสบการณ์ความเห็น หรือจินตนาการ เป็นของตนเองแล้วเขียนชิ้นงานนั้นขึ้นมา

2.มีความแปลกใหม่ เป็นงานที่แหวกแนว ขอให้สังเกตตารางต่อไปนี้

- แนวเขียนที่ไม่ใช่เชิงสร้างสรรค์ งานเขียนนวนิยายที่มีโครงเรื่องง่ายๆเกี่ยวกับความรัก การต่อสู้

โลดโผน ตื่นเต้น จบลงด้วยสุขสมหวังหรือความเศร้าของตัวละคร ผู้อ่านเดาเรื่องได้

- การเขียนเชิงสร้างสรรค์ พลอตเรื่อง ดำเนินเรื่องแหวกแนว เช่นเรื่อง “สี่แผ่นดิน” ของ

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช หรือ “ลอดลายมังกร” ของประภัสสร เสวิกุล เป็นต้น จัดเป็นงานเขียน

เชิงสร้างสรรค์งานเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นงานที่เป็นร้อยแก้ว (ไม่ใช่โคลงฉันท์ลักษณ์กาพ

กลอน) และร้อยกรอง

3.เป็นงานเขียนที่ประณีต แต่ไม่ต้องถึงขั้นกวีนิพนธ์เสมอไป คือเริ่มแต่ระดับคุณภาพ แค่พอที่จะสะท้อนศิลปะในการเขียน

จนกระทั่งถึงระดับกวีนิพนธ์ ก็ถือว่าใช้ได้แล้ว

4.มีความแปลกใหม่เป็นงานที่แหวกแนว

 

เพราะฉะนั้น หากท่านเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์  ก็อย่ามัวแต่เก็บความคิดดีๆ เหล่านั้นไว้ชื่นชมเพียงผู้เดียว  นำมาแบ่งปันเพื่อนมนุษย์ด้วยกันดีกว่านะคะ ^^


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


โดย: มิส  ฮานาน    อีหมัน
งาน: กลุ่มภาษาไทย
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 49

อ่าน 17580 ครั้ง