[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

แนวทางในการศึกษาหลังจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 การศึกษาต่อสายสามัญในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(.4 - .6) เป็นทางเลือกทางหนึ่งสำหรับนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ซึ่งมุ่งเรียนวิชาพื้นฐานสำหรับศึกษาต่อในชั้นอุดมศึกษาใช้เวลาเรียนปกติ ปี


Teacher counsellor Contact me


โดย: มิส  เกตน์นิภา    สุขพรมา
งาน: งานแนะแนว
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: Teacher counsellor Contact me

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 4

อ่าน 265 ครั้ง