[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

มารยาทในการอ่าน
การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ
มารยาทในการอ่าน
    มารยาทเป็นวัฒนธรรมทางสังคม เป็นความประพฤติที่เหมาะสมที่ควร  ซึ่งสังคม
ยอมรับและยกย่อง  ผู้มีมารยาทคือผู้ที่ได้รับการอบรมสั่งสอน  ขัดเกลามาดีแล้ว  มารยาท
ในการอ่านแม้จะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่บางคนอาจไม่รู้สึก แต่ไม่ควรมองข้าม มารยาท
เหล่านี้จะเป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นว่าบุคคลนั้นได้รับการอบรมสั่งสอนมาดีหรือไม่ อย่างไร ดังเช่น
ภาษิตที่ว่า ''สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล''

มารยาททั่ว ๆ ไปในการอ่าน มีดังนี้.-
    ๑. ไม่ควรอ่านเรื่องที่เป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น เช่น จดหมาย สมุดบันทึก
    ๒. ในขณะที่มีผู้อ่านหนังสือ ไม่ควรชะโงกไปอ่านข้างหลังให้เป็นที่รำคาญและไม่ควร แย่งอ่าน
    ๓. ไม่อ่านออกเสียงดัง ในขณะที่ผู้อื่นต้องการความสงบ
    ๔. ไม่แกล้งอ่านเพื่อล้อเลียนบุคคลอื่น
    ๕. ไม่ควรถือวิสาสะหยิบหนังสือของบุคคลอื่นมาอ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต
    ๖. ไม่อ่านหนังสือเมื่ออยู่ในวงสนทนาหรือมีการประชุม
    ๗. เมื่ออ่านหนังสือในห้องสมุดหรือสถานที่ซึ่งจัดไว้ให้อ่านหนังสือโดยเฉพาะ ไม่ส่งเสียงดัง ควรปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสถานที่เหล่านั้นอย่างเคร่งครัดhttp://www.enfe.go.th/enfe_2548/thai/thai01/thai11020.html


โดย: มิส  ชุติมา    ขาวโอภาส
งาน: กลุ่มภาษาไทย
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: กระทู้

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 103

อ่าน 20421 ครั้ง