[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


จดหมายถึงผู้ปกครอง ปีการศึกษา

    หัวข้อจดหมาย วันออกจดหมาย
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น 8 มีนาคม 2562
  ขออนุญาตให้นักเรียนไปเข้าค่ายวาย ซี เอส ประเทศไทย 8 มีนาคม 2562
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายศิลปะ ACT ART CAMP 2019 8 มีนาคม 2562
  การเตรียมนักเรียนสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 8 มีนาคม 2562
  การสั่งจองหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2562 4 มีนาคม 2562
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายศิลปะ ACT ART CAMP 1 มีนาคม 2562
  แนวปฏิบัติการจราจรและรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 1 มีนาคม 2562
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจรรม 27 กุมภาพันธ์ 2562
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ DAY CAMP ครั้งที่ 1 27 กุมภาพันธ์ 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 21 กุมภาพันธ์ 2562
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม STEM CAMP ครั้งที่ 6 และ STEM ร่วมใจปันน้ำใจสู่ชุมชน ครั้งที่ 3 21 กุมภาพันธ์ 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา(โครงการค่ายอาสาพัฒนา) 15 กุมภาพันธ์ 2562
  แจ้งค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 14 กุมภาพันธ์ 2562
  การจ่ายเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2562 14 กุมภาพันธ์ 2562
  ขอเชิญประชุมก่อนเดินทางไปศึกษาและทัศนศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ 12 กุมภาพันธ์ 2562
  โครงการ ACT Music Camp ครั้งที่ 10 11 กุมภาพันธ์ 2562
  แจ้งกำหนดวันเปลี่ยนผลัดฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 30 มกราคม 2562
  แจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ 30 มกราคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา STEM Kids ป.1/8 29 มกราคม 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา STEM ม.1-3 25 มกราคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนฝึกซ้อมกอล์ฟนอกสถานที่ 25 มกราคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนฝึกซ้อมกอล์ฟนอกสถานที่ 25 มกราคม 2562
  โครงการบรรพชาสามเณร 99 รูป 21 มกราคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา 18 มกราคม 2562
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม STEM 1 DAY CAMP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 11 มกราคม 2562
  แจ้งหยุดเรียนครึ่งวัน งานการแสดงออกนักเรียน 11 มกราคม 2562
  การไปศึกษาและทัศนศึกษาประเทศอังกฤษ (Football Academy) 11 มกราคม 2562
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม STEM 1 DAY CAMP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 11 มกราคม 2562
  การสอบวัดมาตรฐานทักษะภาษาอังกฤษของ Oxford Online Placement Test ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 11 มกราคม 2562
  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นป.6 และ ม.3 11 มกราคม 2562
  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 11 มกราคม 2562
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม STEM 1 DAY CAMP 8 มกราคม 2562
  การไปศึกษาและทัศนศึกษาประเทศจีน(เทียนจิน) 8 มกราคม 2562
  การไปศึกษาและทัศนศึกษาประเทศจีน(เทียนจิน) 8 มกราคม 2562
  การสอบข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย Cambridge นักเรียนแผนการเรียน English Program ชั้น ป.2, ป.4 และ ป.6 5 มกราคม 2562
  การสอบข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย Cambridge นักเรียนแผนการเรียน English Program ชั้น ม.2 และ ม.3 5 มกราคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนฝึกซ้อมกอล์ฟนอกสถานที่ 2 มกราคม 2562
  พิธีมอบวุมิบัตรการจบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 17 ธันวาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปเข้าค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ 17 ธันวาคม 2561
  ขอเชิญชวนร่วมการแข่งขัน "ACT Golf Junior Open #2" 12 ธันวาคม 2561
  การสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 7 ธันวาคม 2561
  ขอเชิญร่วมงานการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 6 ธันวาคม 2561
  เชิญชวนร่วมกิจกรรมคริสต์มาสแฟร์ 2018 6 ธันวาคม 2561
  การเข้ารับการอบรมนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 3 ธันวาคม 2561
  การไปศึกษาและทัศนศึกษาประเทศแคนาดา 27 พฤศจิกายน 2561
  การไปศึกษาและทัศนศึกษาประเทศนิวซีแลนด์ 27 พฤศจิกายน 2561
  การไปศึกษาและทัศนศึกษาประเทศอังกฤษ 27 พฤศจิกายน 2561
  การทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา PRE -ประถม (ป.4-ป.6) 23 พฤศจิกายน 2561
  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเดิน-วิ่งการกศล"ACT Charity Mini Marathon 2019"ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 23 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา 19 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 19 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา 19 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 13 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 13 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 13 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 13 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 13 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 13 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 13 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 13 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 13 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา 13 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยากรแกนนำ 12 พฤศจิกายน 2561
  การไปศึกษาและทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น 12 พฤศจิกายน 2561
  ขอเชิญชวนร่วมการแข่งขัน "ACT Golf Junior Open #1" 12 พฤศจิกายน 2561
  การฉีดวัคซีนเอชพีวี ป้องกันมะเร็งปากมดลูก 6 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตฉีดวัคซีนตามเกณฑ์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1คอตีบ บาดทะยัก(dT) โปลิโอ (OPV) หัดเยอรมัน(MR) 6 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตฉีดวัคซีนตามเกณฑ์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 6 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ"Reading Skill Development Project" 31 ตุลาคม 2561
  ขอเชิญรับทราบผลการเรียนและประชุมผู้ปกครอง 27 ตุลาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนศึกษาดูงานสถานประกอบการ 27 ตุลาคม 2561
  การรับศีลมหาสนิท 25 ตุลาคม 2561
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยระดับชั้นป.1 25 ตุลาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ 8 ตุลาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานที่ English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 8 ตุลาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 8 ตุลาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 8 ตุลาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอบรมเยาวชนรู้ทันสื่อ และผลิตสื่อสร้างสรรค์ 26 กันยายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา"Art Inspiration Camp 2018" 26 กันยายน 2561
  ขออนุญาตให้นักเรียนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 26 กันยายน 2561
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต 26 กันยายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา English Camp 19 กันยายน 2561
  ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง"แนะนำแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น" 18 กันยายน 2561
  แจ้งค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 17 กันยายน 2561
  ขอเชิญร่วมสนับสนุนกิจกรรมแรลลี่การกุศล "26 th ACT Family Rally 2019" 17 กันยายน 2561
  แจ้งกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน 1/2561 13 กันยายน 2561
  ขอเชิญผู้ปกครองประชุมก่อนเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีน (นครเฉิงตู) 10 กันยายน 2561
  ขอเชิญผู้ปกครองประชุมก่อนเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีน (เมืองเทียนจิน) 10 กันยายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 10 กันยายน 2561
  ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง"การเลือกแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย" 10 กันยายน 2561
  ขอเปลี่ยนวันเดินทางโครงการ Study Tour October Course 2018 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 3 กันยายน 2561
  ขอเชิญผู้ปกครองปฐมนิเทศ 3 กันยายน 2561
  ขอเชิญผู้ปกครองปฐมนิเทศ 3 กันยายน 2561
  การสั่งซื้อเสื้อวอร์ม 23 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา STEM Kids 23 สิงหาคม 2561
  ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียนชั้นป.1-ป.2 14 สิงหาคม 2561
  ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียนชั้นป.3-ป.6 14 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา 3 สิงหาคม 2561
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมระลึกพระคุณแม่ 2 สิงหาคม 2561
  การไปศึกษาและทัศนศึกษาประเทศจีน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น 19 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา EP Extreme Sat ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 13 กรกฎาคม 2561
  การไปศึกษาและทัศนศึกษาประเทศออสเตรเลีย 9 กรกฎาคม 2561
  การไปศึกษาและทัศนศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา 9 กรกฎาคม 2561
  ขอเชิญร่วมพิธีมอบทุนมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ 30 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ค่ายผู้นำ 27 มิถุนายน 2561
  กิจกรรม “ACTEP CROSSWORD COMPETITION 2018” 26 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา นักเรียนตะกร้าคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลศาสตร์ 25 มิถุนายน 2561
  ขอเชิญแข่งขันโบว์ลิ่งชิงถ้วยพระราชทาน 21 มิถุนายน 2561
  ขอให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 21 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตให้นักเรียนคาทอลิกเข้าเงียบ 21 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ 15 มิถุนายน 2561
  การไปศึกษาและทัศนศึกษาประเทศจีน 12 มิถุนายน 2561
  ขอเชิญร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี 11 มิถุนายน 2561
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 6 มิถุนายน 2561
  การตัดชุดนักศึกษาวิชาทหาร และบริการรถรับ-ส่ง 6 มิถุนายน 2561
  Parents Afterschool Letter 2018 5 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยระดับชั้นป.1 5 มิถุนายน 2561
  การเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วันพุธ ม. 4-6 5 มิถุนายน 2561
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 30 พฤษภาคม 2561
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียน STEM Kids 30 พฤษภาคม 2561
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ"Reading Skill Development Project" 30 พฤษภาคม 2561
  แจ้งรายวิชาที่นักเรียนซ่อมเสริมไม่ผ่าน 28 พฤษภาคม 2561
  แจ้งหยุดเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 28 พฤษภาคม 2561
  การสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร 23 พฤษภาคม 2561
  การเรียนเพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี Higher Music Program ปีการศึกษา 2561 21 พฤษภาคม 2561
  การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 21 พฤษภาคม 2561
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 21 พฤษภาคม 2561
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม. 2 - 3 และ ม. 5 - 6 21 พฤษภาคม 2561
  ธนาคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 21 พฤษภาคม 2561
  การป้องกันโรคติดต่อ และควบคุมโรคในโรงเรียน 19 พฤษภาคม 2561
  การเรียนสุขศึกษาและพลศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 18 พฤษภาคม 2561