[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


จดหมายถึงผู้ปกครอง ปีการศึกษา

    หัวข้อจดหมาย วันออกจดหมาย
  ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 18 กันยายน 2562
  ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง “แนะนำแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” 18 กันยายน 2562
  ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง “แนะนำแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” 18 กันยายน 2562
  แจ้งกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน 1/2562 14 กันยายน 2562
  แจ้งค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 12 กันยายน 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา English Camp ป.5-ม.2 12 กันยายน 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา English Camp 12 กันยายน 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.3/8 11 กันยายน 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.2/8 11 กันยายน 2562
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมฝึกซ้อมการแข่งขันกีฬาการแข่งขันกีฬานักเรียน 4 สถาบัน 11 กันยายน 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนร่วมกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยและคนชรา 6 กันยายน 2562
  ขอเชิญประชุมการไปศึกษาและทัศนศึกษา ณ เมืองเทียนจิน 6 กันยายน 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาครั้งที่ 1 30 สิงหาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนฝึกซ้อมกอล์ฟนอกสถานที่ 28 สิงหาคม 2562
  ขอเชิญประชุมตัวแทนผู้ปกครองแผนการเรียน English Program 22 สิงหาคม 2562
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองทัศนศึกษาประเทศออสเตรเลีย 22 สิงหาคม 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายอบรมนักเรียนแกนนำด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 22 สิงหาคม 2562
  ขอเชิญร่วมรับเสด็จฯ และเลิกเรียนก่อนเวลา 19 สิงหาคม 2562
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 9 สิงหาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา 9 สิงหาคม 2562
  การสั่งซื้อหนังสือเพิ่มเติม 7 สิงหาคม 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 1 สิงหาคม 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนแผนการเรียนการจัดการธุรกิจไปนอกสถานศึกษา 1 สิงหาคม 2562
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมระลึกพระคุณแม่ 30 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 26 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 26 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 26 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 26 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 26 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 26 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 26 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 26 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 26 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 26 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 26 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 26 กรกฎาคม 2562
  ขอเชิญแข่งขันโบว์ลิ่งชิงถ้วยพระราชทาน 22 กรกฎาคม 2562
  การฉีดวัคซีน (HPV) ป้องกันมะเร็งปากมดลูก เข็มที่ 2 22 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนประกวดเดี่ยวดนตรีไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 5 22 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าค่ายผลิตสารคดี 22 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษาค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียน 10 กรกฎาคม 2562
  การไปศึกษาและทัศนศึกษาประเทศจีน(เทียนจิน) 8 กรกฎาคม 2562
  ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขัน "ACT Golf Junior Open" 6 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา 6 กรกฎาคม 2562
  ขอเชิญประชุมนักเรียน STEM Kids ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8 28 มิถุนายน 2562
  การอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 21 มิถุนายน 2562
  การจัดการเรียนการสอน Bell Extra English Reading Class นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 18 มิถุนายน 2562
  ขอเชิญร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2561 12 มิถุนายน 2562
  ขออนุญาตให้นักเรียนคาทอลิกเข้าร่วมโครงการเสริมทักษะผู้นำยุวธรรทูต 12 มิถุนายน 2562
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านความรู้ ทักษะและการแข่งขันหุ่นยนต์"ACT Robotics Genius" 11 มิถุนายน 2562
  การเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วันพุธ ม. 4-6 6 มิถุนายน 2562
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอล 6 มิถุนายน 2562
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะกีฬาบาสเกตบอล 6 มิถุนายน 2562
  แจ้งหยุดเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 6 มิถุนายน 2562
  ขอเชิญเข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 4 มิถุนายน 2562
  ค่าชุดนักศึกษาวิชาทหาร และค่าบริการรถรับ-ส่ง นักศึกษาวิชาทหาร 4 มิถุนายน 2562
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยระดับชั้นป.1-6 30 พฤษภาคม 2562
  การใช้โปรแกรมออนไลน์ "Teach your monster to Read" 30 พฤษภาคม 2562
  การจัดการเรียนการสอน Bell Extra English Reading Class 28 พฤษภาคม 2562
  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2019 28 พฤษภาคม 2562
  ขอเชิญประชุมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 24 พฤษภาคม 2562
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ"Reading Skill Development Project" 24 พฤษภาคม 2562
  การป้องกันโรคติดต่อ และควบคุมโรคในโรงเรียน 23 พฤษภาคม 2562
  การรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และ 3 17 พฤษภาคม 2562
  การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารและการตรวจร่างกายนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 17 พฤษภาคม 2562
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 17 พฤษภาคม 2562
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม. 2 - 3 และ ม. 5 - 6 17 พฤษภาคม 2562
  การเรียนสุขศึกษาและพลศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 16 พฤษภาคม 2562