[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


จดหมายถึงผู้ปกครอง ปีการศึกษา

    หัวข้อจดหมาย วันออกจดหมาย
  ขออนุญาตท่านผู้ปกครองพานักเรียน ACT – Bell Summer School ไปนอกสถานศึกษา 25 มีนาคม 2560
  การจราจรและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 25 มีนาคม 2560
  ขอเชิญชวนนักเรียน EP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (Grade 10-12) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ EP Experience 25 มีนาคม 2560
  ขออนุญาตท่านผู้ปกครองนักเรียน EP Summer Course ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 10 มีนาคม 2560
  ขออนุญาตท่านผู้ปกครองนักเรียน EP Summer Course ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 10 มีนาคม 2560
  กิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน 7 มีนาคม 2560
  แจ้งค่าธรรมเนียมการเรียน ปีการศึกษา 2560(อ้างถึงหนังสือที่ อสธ 56/2560) 2 มีนาคม 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปฝึกซ้อมกอล์ฟ ณ สนามไดร์ฟกอล์ฟ ศูนย์กีฬาพาณิชยการราชดำเนิน ถนนพุทธมณฑลสาย 3 2 มีนาคม 2560
  ขอเชิญประชุมท่านผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมบรรพชาสามเณร 2 มีนาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปทำกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา ณ ศูนย์เด็กเล็ก บ้านท่ากุลา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 2 มีนาคม 2560
  สำรวจการใช้บริการรถรับ – ส่ง นักเรียน ปีการศึกษา 2560 23 กุมภาพันธ์ 2560
  การเตรียมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 สอบเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 23 กุมภาพันธ์ 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 23 กุมภาพันธ์ 2560
  ขออนุญาตให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายรักการอ่าน และการใช้ห้องสมุด” 21 กุมภาพันธ์ 2560
   ขออนุญาตให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายรักการอ่าน และการใช้ห้องสมุด” 21 กุมภาพันธ์ 2560
  การไปศึกษาและทัศนศึกษาประเทศจีนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 21 กุมภาพันธ์ 2560
  การสอบวัดมาตรฐานทักษะภาษาอังกฤษของ Oxford Online Placement Test 21 กุมภาพันธ์ 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์โลก 16 กุมภาพันธ์ 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล (วิทยาเขตศาลายา) 16 กุมภาพันธ์ 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 16 กุมภาพันธ์ 2560
  ขออนุญาตนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเปิดโลกการเรียนรู้ ณ โครงการแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดเพชรบุรี 15 กุมภาพันธ์ 2560
  การจ่ายเงินอุดหนุน ในปีการศึกษา 2560 14 กุมภาพันธ์ 2560
  ขอเชิญประชุม (การไปศึกษาและทัศนศึกษาประเทศอังกฤษ) 8 กุมภาพันธ์ 2560
  โครงการบรรพชาสามเณร 89 รูป 8 กุมภาพันธ์ 2560
   - ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ ไอคิวเวิร์ดอัพ มูลนิธิเซนต์คาเบรียล อินวิเทชั่น ครั้งที่ 2 8 กุมภาพันธ์ 2560
  ขอความร่วมมือเฝ้าระวังโรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
  แจ้งค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 3 กุมภาพันธ์ 2560
  ขอเชิญประชุม (ไปศึกษาและทัศนศึกษาประเทศอังกฤษ) 3 กุมภาพันธ์ 2560
  ขอเชิญเข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2559 26 มกราคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ STEM Camp ครั้งที่ 4 “ตามรอยพระราชา ปราชญ์แห่งน้ำ ศาสตร์แห่งดิน” 26 มกราคม 2560
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ไปศึกษาและทัศนศึกษานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 26 มกราคม 2560
  แจ้งหยุดเรียนครึ่งวันให้เฉพาะนักเรียนที่มีการแสดงในแต่ละวัน ในงานการแสดงออกของนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ในชื่อ"มหาราชแห่งเเผ่นดิน อัครศิลปินแห่งสยาม" 26 มกราคม 2560
  การไปทัศนศึกษาประเทศจีนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 5 26 มกราคม 2560
  แจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 25 มกราคม 2560
  ใบสั่งจองหนังสือแบบเรียน แผนการเรียนสามัญ ปีการศึกษา 2560 24 มกราคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 เข้าร่วมกิจกรรม “ชุมนุมนักเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2017” 18 มกราคม 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ 18 มกราคม 2560
  คืนเงินค่ากิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (EP Camp) ของนักเรียน EP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 18 มกราคม 2560
  กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ให้กับนักเรียนแผนการเรียน สหศิลป์ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 18 มกราคม 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านนาฏศิลป์ 18 มกราคม 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทำกิจกรรมนอกสถานศึกษาในโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ 18 มกราคม 2560
  กิจกรรม ACT Music Gifted 2017 10 มกราคม 2560
  ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสของนักเรียนที่เลือกเรียนวิชาพลศึกษา (เทนนิส) 10 มกราคม 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปฝึกซ้อมกอล์ฟนอกสถานที่ 6 มกราคม 2560
  โครงการ ACT Music Camp ครั้งที่ 8 6 มกราคม 2560
  แจ้งกำหนดวันฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 – 3 4 มกราคม 2560
  การไปศึกษาและทัศนศึกษา ประเทศสหรัฐอเมริกาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 มกราคม 2560
  การปัจฉิมนิเทศ และรับวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4 มกราคม 2560
  ขออนุญาตผู้ปกครองของนายธนกร ศิริสุขวัฒนา นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายแกนนำห้องเรียนสีเขียว “กลุ่มธนบุรี” ครั้งที่ 13 4 มกราคม 2560
  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 22 ธันวาคม 2559
  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 22 ธันวาคม 2559
  ขอเชิญชวนนักเรียนหลักสูตร English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (EP Camp) 20 ธันวาคม 2559
  ขออนุญาตท่านผู้ปกครองนักเรียนชมรม ACT MEDIA นำนักเรียนเข้าค่ายผลิตสารคดี 16 ธันวาคม 2559
  ขออนุญาตท่านผู้ปกครองนักเรียน EP Extreme Sat ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 นำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ณ Dinosaur Planet 14 ธันวาคม 2559
  การสอบข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย Cambridge ของนักเรียนแผนการเรียน Bell ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 9 ธันวาคม 2559
  การสอบข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย Cambridge ของนักเรียนแผนการเรียน Bell ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 9 ธันวาคม 2559
  การสอบข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย Cambridge ของนักเรียนแผนการเรียน Bell ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 9 ธันวาคม 2559
  การสอนชดเชยนักเรียนในช่วง October Course 2016 8 ธันวาคม 2559
  ขออนุญาตพานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี 2 ธันวาคม 2559
  ขออนุญาตพานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี 2 ธันวาคม 2559
  ขออนุญาตพานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี 2 ธันวาคม 2559
  ขออนุญาตพานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี 2 ธันวาคม 2559
  ขออนุญาตพานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี 2 ธันวาคม 2559
  ขออนุญาตพานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี 2 ธันวาคม 2559
  ขออนุญาตพานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี 2 ธันวาคม 2559
  ขออนุญาตพานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี 2 ธันวาคม 2559
  ขออนุญาตพานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี 2 ธันวาคม 2559
  ขอเชิญชวนนักเรียนแผนการเรียน EP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 (Grade 5-6 ) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ EP Experience 2 ธันวาคม 2559
  การสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระดับ ชั้น ป.3, ป.6 ม.3 และม.5 1 ธันวาคม 2559
  ขออนุญาตพานักเรียนไปอบรมการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ First Lego League 2016 (FLL 2016) 1 ธันวาคม 2559
  ขอเชิญร่วมงานการแสดงออกของนักเรียน ปีการศึกษา 2559 25 พฤศจิกายน 2559
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าร่วมโครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระศรีสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 23 พฤศจิกายน 2559
  โครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน English Program เกรด 7 และ 8 18 พฤศจิกายน 2559
  การสอบภาคทฤษฎี นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (ม.6) 16 พฤศจิกายน 2559
  การจัดกิจกรรมคริสต์มาสแฟร์ 2016 16 พฤศจิกายน 2559
  การสอบข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย Cambridge ของนักเรียนแผนการเรียน English Program ชั้น ป.1 , ป.3 , ป.5 , ม.1 15 พฤศจิกายน 2559
  ขอเชิญนักเรียนหลักสูตร English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (EP Camp) 12 พฤศจิกายน 2559
  ขออนุญาตท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ที่ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร) ไปปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 12 พฤศจิกายน 2559
  ขออนุญาตพานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชน 10 พฤศจิกายน 2559
  ขอเชิญรับทราบผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 และประชุมผู้ปกครอง 8 พฤศจิกายน 2559
  การสอบข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย Cambridge ของนักเรียนแผนการเรียน English Program ชั้น ป.2 , ป.4 , ป.6 , ม.2 และ ม.3 7 พฤศจิกายน 2559
  ขออนุญาตฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที 6 2 พฤศจิกายน 2559
  ขออนุญาตฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที 1 2 พฤศจิกายน 2559
  การไปศึกษาและทัศนศึกษาต่างประเทศของนักเรียน English Program G.4 - G.12 ณ ประเทศอังกฤษ 2 พฤศจิกายน 2559
  เลื่อนการจัดงานกาล่าดินเนอร์ 1 พฤศจิกายน 2559
  ขออนุญาตพานักเรียนหลักสูตร English Program Grade 4-6 ไปนอกสถานศึกษา 31 ตุลาคม 2559
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (EP Camp) ของนักเรียน EP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 31 ตุลาคม 2559
  การไปศึกษาและทัศนศึกษาต่างประเทศของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 6 28 ตุลาคม 2559
  ขออนุญาตท่านผู้ปกครองพานักเรียน English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ไปนอกสถานที่ 27 ตุลาคม 2559
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้ารับการอบรม“ศิลป์ปันรัก นักพัฒนา” ในโครงการโครงการศิลป์อาสา พัฒนาชุมชน 27 ตุลาคม 2559
  ขออนุญาตพานักเรียนไปฝึกซ้อมกอล์ฟ ณ สนามไดร์ฟกอล์ฟ ศูนย์กีฬาพาณิชยการราชดำเนิน ถนนพุทธมณฑล สาย 3 7 ตุลาคม 2559
  ขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน EP October Course ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรม EP October Course ณ Bounce Inc Thailand 4 ตุลาคม 2559
  ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 30 กันยายน 2559
  ขอเชิญผู้ปกครองรับฟังผลการดำเนินงาน และชมการแสดงของนักเรียนสายสหศิลป์ดนตรีและการแสดง 26 กันยายน 2559
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันวงโยธวาทิต 26 กันยายน 2559
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 24 “ACT Family Tour 2016" เส้นทางกรุงเทพฯ-พัทยา 22 กันยายน 2559
  การจัดงานกาล่าดินเนอร์ 30 ปี สมาคมผู้ปกครองและครูฯ 21 กันยายน 2559
  ขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียนกีฬาสแต็คนำนักเรียนไปแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์เอเชีย (Open) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 21 กันยายน 2559
  ขออนุญาตให้นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมเข้าเงียบ 16 กันยายน 2559
  ขออนุญาตพานักเรียนไปฝึกซ้อมกอล์ฟนอกสถานที่ 16 กันยายน 2559
  ค่ายความรู้ภาษาจีน 16 กันยายน 2559
  แจ้งหยุดเรียนชั้น ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 15 กันยายน 2559
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมการเก็บตัวเพื่อฝึกซ้อมกีฬา 14 กันยายน 2559
  การลงทะเบียนเรียนกิจกรรมทักษะกีฬา ภาคเรียนที่ 2/2559 12 กันยายน 2559
  ขออนุญาตพานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 เข้าร่วมกิจกรรม“ค่ายยุวสิทธิมนุษยชนอัสสัมชัญ” 12 กันยายน 2559
  แจ้งค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 12 กันยายน 2559
  การแข่งขันโบว์ลิ่งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 8 กันยายน 2559
  ขอเชิญปฐมนิเทศผู้ปกครองของนักเรียนที่เดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์ 25 สิงหาคม 2559
  ขออนุญาตนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 เข้าร่วมงาน “ทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 3” ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 25 สิงหาคม 2559
  ขออนุญาตให้นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข้าเงียบและฟื้นฟูจิตใจ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 สิงหาคม 2559
  ขออนุญาตนำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 ไปทัศนศึกษา ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน Sunny Bangchak อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 11 สิงหาคม 2559
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมการฝึกซ้อมในการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 4 สิงหาคม 2559
  ขออนุญาตพานักเรียนระดับชั้น ม.4 - ม.5 เข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติกับคณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 4 สิงหาคม 2559
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้า และ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง 2 สิงหาคม 2559
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแสดงงานเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสดุดีพระเกียรติคุณ ในชื่อชุดการแสดง “พระมิ่งขวัญชาวไทย” 27 กรกฎาคม 2559
  ขออนุญาตให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 รุ่นที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม“ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล” 21 กรกฎาคม 2559
  ขอเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 ฟังบรรยายพิเศษ “การเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย” 21 กรกฎาคม 2559
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Thailand STEM Festival 2016 21 กรกฎาคม 2559
  ขออนุญาตพานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษา ณ วัดบางแคน้อย ค่ายบางกุ้ง อุทยาน ร.2 และตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม 14 กรกฎาคม 2559
  การไปศึกษาและทัศนศึกษา ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ของนักเรียนที่สนใจตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (G.4- G.12) 12 กรกฎาคม 2559
  ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ในเด็กอายุ 5-12 ปี 12 กรกฎาคม 2559
  การตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2 12 กรกฎาคม 2559
  การทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา PRE – ม.ต้น (ม.3) 11 กรกฎาคม 2559
  ขออนุญาตพานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษา ณ วัดบางแคน้อย อุทยาน ร.2 วัดอัมพวัน และตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม 8 กรกฎาคม 2559
  ขออนุญาตพานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา ณ เมืองจำลอง ตลาดน้ำสี่ภาค และ Art in Paradise 8 กรกฎาคม 2559
  ขออนุญาตพานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา ณ บึงฉวาก ตลาดร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี 8 กรกฎาคม 2559
  ขออนุญาตพานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษา ณ สวนนงนุช และตลาดน้ำสี่ภาค จ.ชลบุรี 8 กรกฎาคม 2559
  ขออนุญาตพานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปทัศนศึกษา ณ พระราชวัง บางปะอิน พระราชวังโบราณ วัดใหญ่ชัยมงคล และวิหารมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8 กรกฎาคม 2559
  ขออนุญาตพานักเรียนระดับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช คลอง 5) จ.ปทุมธานี 8 กรกฎาคม 2559
  ขออนุญาตพานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษา ณ โรงงานปั้นโอ่งรัตนโกสินทร์ และสุนทรีแลนด์แดนตุ๊กตา จังหวัดราชบุรี 8 กรกฎาคม 2559
  ขออนุญาตพานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา ณ สยาม-โอเชี่ยนเวิล์ด และพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ กรุงเทพมหานคร 8 กรกฎาคม 2559
  ขออนุญาตพานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพมหานคร 8 กรกฎาคม 2559
  ขออนุญาตพานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษา ณ ฟาร์มจระเข้ สามพราน และพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 8 กรกฎาคม 2559
  ขออนุญาตพานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) 8 กรกฎาคม 2559
  ตำรากลางมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 กรกฎาคม 2559
  ขออนุญาตนำลูกเสือกองร้อยพิเศษฝึกอบรม 6 กรกฎาคม 2559
  ขออนุญาตพานักเรียนที่เป็นคณะกรรมการสภานักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 29 มิถุนายน 2559
  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกสำหรับนักเรียนหญิง 29 มิถุนายน 2559
  ขออนุญาตนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชมรมตะกร้าคณะนิเทศศาสตร์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสหศิลป์ คอมพิวเตอร์ ที่มีความสนใจจะเข้าศึกษาต่อในคณะนิเทศศาสตร์ไปนอกสถานศึกษา 28 มิถุนายน 2559
  การทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา PRE – ADMISSIONS (ม.4 -6) 28 มิถุนายน 2559
  ขออนุญาตพานักเรียน EP Extreme Sat ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปนอกสถานศึกษา 16 มิถุนายน 2559
  ขอเชิญร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี 16 มิถุนายน 2559
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายพัฒนาทักษะผู้นำ 15 มิถุนายน 2559
  ขอขอบคุณ คุณส่องแสง ปทะวานิช นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 มิถุนายน 2559
  ขอความอนุเคราะห์สื่อสำหรับจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 15 มิถุนายน 2559
  การเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 15 มิถุนายน 2559
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา ในรายการ “แบรนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 31” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ “แบรนด์ซูโดกุ ชิงแชมป์นานาชาติ ประจำปี 2559” 15 มิถุนายน 2559
  การเลือกกิจกรรม Club ของนักเรียนชั้น ป.5 - ม.3 1 มิถุนายน 2559
  แจ้งรายวิชาที่นักเรียนซ่อมเสริมไม่ผ่าน 1 มิถุนายน 2559
  การสั่งซื้อเสื้อคลุมปฏิบัติการของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 1 มิถุนายน 2559
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 1 มิถุนายน 2559
  ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนหลักสูตร English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ฟังแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 1 มิถุนายน 2559
  แจ้งการหยุดเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 30 พฤษภาคม 2559
  การเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนหลักสูตร English Program G.1-3 27 พฤษภาคม 2559
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม. 2 - 3 และ ม. 5 - 6 27 พฤษภาคม 2559
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 27 พฤษภาคม 2559
  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2016 26 พฤษภาคม 2559
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม. 2 - 3 และ ม. 5 - 6 26 พฤษภาคม 2559
  การเรียนวิชารักษาดินแดน (รด.)ของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 – 3 26 พฤษภาคม 2559
  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเรียน ของนักเรียนระดับชั้น ป.2-ป.6 19 พฤษภาคม 2559
  การรับสมัคร และการรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 16 พฤษภาคม 2559
  การสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร และการตรวจร่างกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 16 พฤษภาคม 2559