[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


จดหมายถึงผู้ปกครอง ปีการศึกษา

    หัวข้อจดหมาย วันออกจดหมาย
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา 16 มีนาคม 2561
  การจราจรและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 6 มีนาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา(โครงการค่ายอาสาพัฒนา) 28 กุมภาพันธ์ 2561
  การเตรียมนักเรียนสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 24 กุมภาพันธ์ 2561
  การรับศีลกำลัง นักเรียนคาทอลิกชั้น ป.6 21 กุมภาพันธ์ 2561
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองที่จะไปศึกษาและทัศนศึกษา ณ ประเทศแคนาดา 21 กุมภาพันธ์ 2561
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองที่จะไปศึกษาและทัศนศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ 21 กุมภาพันธ์ 2561
  ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิส 19 กุมภาพันธ์ 2561
  แจ้งกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน 5 กุมภาพันธ์ 2561
  ขอเชิญรับผลการเรียน หนังสือเรียน และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 5 กุมภาพันธ์ 2561
  การไปศึกษาและทัศนศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา ป.5-ม.6 5 กุมภาพันธ์ 2561
  ขอเชิญร่วมงาน IEP Performance Day 2017 2 กุมภาพันธ์ 2561
  การสั่งจองหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2561 1 กุมภาพันธ์ 2561
  การไปศึกษาและทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์นักเรียนชั้น ป.4-ม.6 1 กุมภาพันธ์ 2561
  สำรวจการใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียน ปีการศึกษา 2561 1 กุมภาพันธ์ 2561
  กิจกรม ACT Music Gifted 1 กุมภาพันธ์ 2561
  ขอเชิญเข้าร่วกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ(EP Camp) ม.1-ม.6 1 กุมภาพันธ์ 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนฝึกซ้อมกอล์ฟนอกสถานที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
  การไปศึกษาและทัศนศึกษาประเทศอังกฤษ 30 มกราคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนฝึกซ้อมกอล์ฟนอกสถานที่ 29 มกราคม 2561
  ขอเชิญเข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น 29 มกราคม 2561
  ขออนุญาตหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณ๊พิเศษ 29 มกราคม 2561
  การจ่ายเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2561 26 มกราคม 2561
  แจ้งค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 26 มกราคม 2561
  การไปศึกษาและทัศนศึกษาประเทศแคนาดา 26 มกราคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา 22 มกราคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา 22 มกราคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา 22 มกราคม 2561
  Summer Course ภาษาจีน(คุนหมิง) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 19 มกราคม 2561
  แจ้งหยุดเรียนครึ่งวัน 18 มกราคม 2561
   การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นป.6และม.3 15 มกราคม 2561
  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 15 มกราคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนฝึกซ้อมกอล์ฟนอกสถานที่ 9 มกราคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม 9 มกราคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา 8 มกราคม 2561
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองที่จะไปศึกษาและทัศนศึกษา นครเซี้ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 8 มกราคม 2561
  โครงการ ACT Music Camp ครั้งที่ 9 8 มกราคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ 8 มกราคม 2561
  การรับศีลมหาสนิท 4 มกราคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 3 มกราคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปเข้าค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ 20 ธันวาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 15 ธันวาคม 2560
  การทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา PRE -ม.ต้น(ม.1-ม.3) 13 ธันวาคม 2560
  การทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา PRE -ประถม (ป.4-ป.6) 13 ธันวาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ นักเรียน EP Extreme Sat ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 ธันวาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ นักเรียน EP Extreme Sat ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 12 ธันวาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 12 ธันวาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 12 ธันวาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 12 ธันวาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 12 ธันวาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 12 ธันวาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 12 ธันวาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 12 ธันวาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 12 ธันวาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 7 ธันวาคม 2560
  แจ้งกำหนดวันฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-3 4 ธันวาคม 2560
  การปัจฉิมนิเทศ และรับวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 22 พฤศจิกายน 2560
  การสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 22 พฤศจิกายน 2560
  Dear honored guest 17 พฤศจิกายน 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 17 พฤศจิกายน 2560
  การจัดกิจกรรมคริสต์มาสแฟร์ 2017 16 พฤศจิกายน 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 15 พฤศจิกายน 2560
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม EP English Day Camp 2017 14 พฤศจิกายน 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 9 พฤศจิกายน 2560
  การสอบข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย Cambridge นักเรียนแผนการเรียน Bell ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 9 พฤศจิกายน 2560
  การสอบข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย Cambridge นักเรียนแผนการเรียน Bell ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 9 พฤศจิกายน 2560
   การสอบข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย Cambridge นักเรียนแผนการเรียน Bell ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 9 พฤศจิกายน 2560
   ขออนุญาตนำนักเรียน เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ 9 พฤศจิกายน 2560
  การไปศึกษาและทัศนศึกษาประเทศจีนนักเรียนม.5 สายสหศิลป์ ภาษาจีน 8 พฤศจิกายน 2560
  การไปศึกษาและทัศนศึกษาประเทศจีนม.ต้นและม.ปลาย 8 พฤศจิกายน 2560
  ขอเชิญ เดิน-วิ่ง การกุศล "ACT Charity Mini Marathon" 7 พฤศจิกายน 2560
  Dear parents,The afterschool program 6 พฤศจิกายน 2560
   การสอบข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย Cambridge นักเรียนแผนการเรียน English Program ชั้น ป.2,ป.4,ป.6,ม.2และม.3 1 พฤศจิกายน 2560
  การสอบข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย Cambridge นักเรียนแผนการเรียน English Program ชั้น ป.1,ป.3,ป.5,ม.1 1 พฤศจิกายน 2560
  ขอเชิญร่วมสนับสนุนกิจกรรมแรลลี่การกุศล 1 พฤศจิกายน 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา "ศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน" 9 ตุลาคม 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนแสดงผลงานชุมนุมครูคาทอลิก 6 ตุลาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา EP October Course ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 5 ตุลาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา EP October Course ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 ตุลาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา EP October Course ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 5 ตุลาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา EP October Course ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 5 ตุลาคม 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนมาฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขัน 2 ตุลาคม 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายผลิตผลงานเข้าประกวด 25 กันยายน 2560
  ขอเชิญประชุมก่อนเดินทาง 19 กันยายน 2560
  ขอชิญประชุมก่อนเดินทางไปออสเตรเลีย 18 กันยายน 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนฝึกซ้อมกอล์ฟนอกสถานที่ 13 กันยายน 2560
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 13 กันยายน 2560
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Double Degree 12 กันยายน 2560
  การลงทะเบียนเรียนกิจกรรมทักษะกีฬา ภาคเรียนที่ 2/2560 4 กันยายน 2560
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต 1 กันยายน 2560
  แจ้งกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน 31 สิงหาคม 2560
  แจ้งค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 31 สิงหาคม 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 30 สิงหาคม 2560
  ขออนุญาตให้นักเรียนคาทอลิกเข้าร่วมกิจกรรม 30 สิงหาคม 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษานักเรียนแผนการเรียนสหศิลป์คอมพิวเตอร์ 28 สิงหาคม 2560
  ขออนุญาตให้นักเรียนคาทอลิกเข้าเงียบ 18 สิงหาคม 2560
  แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนเอชพีวี ป้องกันมะเร็งปากมดลูก 17 สิงหาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 10 สิงหาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษากิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียน 10 สิงหาคม 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายผลิตผลงานสารคดี โครงการกบจูเนียร์ปี 9 8 สิงหาคม 2560
  การตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียนชั้น ป.3 -ป.6 8 สิงหาคม 2560
  การตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2 8 สิงหาคม 2560
  การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน EP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 8 สิงหาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 7 สิงหาคม 2560
  ขออนุญาตฉีดวัคซีนตามเกณฑ์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ป้องกันหัด หัดเยอรมัน(MR) 4 สิงหาคม 2560
  ขออนุญาตฉีดวัคซีนตามเกณฑ์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1คอตีบ บาดทะยัก(dT) 4 สิงหาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4 สิงหาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4 สิงหาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4 สิงหาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4 สิงหาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4 สิงหาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4 สิงหาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 4 สิงหาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 4 สิงหาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 4 สิงหาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 4 สิงหาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 4 สิงหาคม 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานที่ 4 สิงหาคม 2560
  ขออนุญาตฉีดวัคซีนตามเกณฑ์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1 สิงหาคม 2560
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาไทย 31 กรกฎาคม 2560
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมระลึกพระคุณแม่ 31 กรกฎาคม 2560
  การไปศึกษาและทัศนศึกษาประเทศออสเตรเลีย 25 กรกฎาคม 2560
  การไปศึกษาและทัศนศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา 25 กรกฎาคม 2560
  การไปศึกษาและทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น 25 กรกฎาคม 2560
  การทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา PRE - TCAS 25 กรกฎาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 21 กรกฎาคม 2560
  การฉีดวัคซีนเอชพีวี ป้องกันมะเร็งปากมดลูก 21 กรกฎาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 18 กรกฎาคม 2560
  ขอเชิญแข่งขันโบว์ลิ่งชิงถ้วยพระราชทาน 18 กรกฎาคม 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา 12 กรกฎาคม 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ 4 กรกฎาคม 2560
  การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 28 มิถุนายน 2560
  ขอเชิญชม "มหกรรมคอนเสิร์ต" 27 มิถุนายน 2560
  ขอเชิญประชุมการเรียนล่วงหน้ากับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 21 มิถุนายน 2560
  The Certificate Awarding Ceremony 21 มิถุนายน 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนชมคอนเสิร์ต 21 มิถุนายน 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ 19 มิถุนายน 2560
  การป้องกันโรคติดต่อ และควบคุมโรคในโรงเรียน 19 มิถุนายน 2560
   การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2017 9 มิถุนายน 2560
  ขอเชิญฟังแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระบบใหม่ TCAS 7 มิถุนายน 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายผลิตผลงานเข้าประกวด 7 มิถุนายน 2560
  การตัดชุดนักศึกษาวิชาทหาร และบริการรถรับ-ส่ง 5 มิถุนายน 2560
  ขอเชิญร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี 5 มิถุนายน 2560
  การเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วันพุธ ม. 4-6 1 มิถุนายน 2560
  การสั่งซื้อเสื้อคลุมปฏิบัติการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ม.4/3) 30 พฤษภาคม 2560
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 30 พฤษภาคม 2560
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโครงการพิเศษ 30 พฤษภาคม 2560
  แจ้งหยุดเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 26 พฤษภาคม 2560
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม. 2 - 3 และ ม. 5 - 6 23 พฤษภาคม 2560
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 23 พฤษภาคม 2560
  การปรับเปลี่ยนเส้นทางการจราจรเวลาเร่งด่วน ถนนพุทธมณฑลสาย 3 16 พฤษภาคม 2560
  การสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหารและการตรวจร่างกาย 15 พฤษภาคม 2560
  การรับสมัครและการรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร 15 พฤษภาคม 2560
  การเรียนเพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี Higher Music Program ปีการศึกษา 2560 10 พฤษภาคม 2560