[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


จดหมายถึงผู้ปกครอง ปีการศึกษา

    หัวข้อจดหมาย วันออกจดหมาย
  ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง"แนะนำแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น" 18 กันยายน 2561
  แจ้งค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 17 กันยายน 2561
  ขอเชิญร่วมสนับสนุนกิจกรรมแรลลี่การกุศล "26 th ACT Family Rally 2019" 17 กันยายน 2561
  แจ้งกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน 1/2561 13 กันยายน 2561
  ขอเชิญผู้ปกครองประชุมก่อนเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีน (นครเฉิงตู) 10 กันยายน 2561
  ขอเชิญผู้ปกครองประชุมก่อนเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีน (เมืองเทียนจิน) 10 กันยายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 10 กันยายน 2561
  ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง"การเลือกแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย" 10 กันยายน 2561
  ขอเปลี่ยนวันเดินทางโครงการ Study Tour October Course 2018 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 3 กันยายน 2561
  ขอเชิญผู้ปกครองปฐมนิเทศ 3 กันยายน 2561
  ขอเชิญผู้ปกครองปฐมนิเทศ 3 กันยายน 2561
  การสั่งซื้อเสื้อวอร์ม 23 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา STEM Kids 23 สิงหาคม 2561
  ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียนชั้นป.1-ป.2 14 สิงหาคม 2561
  ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียนชั้นป.3-ป.6 14 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา 3 สิงหาคม 2561
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมระลึกพระคุณแม่ 2 สิงหาคม 2561
  การไปศึกษาและทัศนศึกษาประเทศจีน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น 19 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา EP Extreme Sat ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 13 กรกฎาคม 2561
  การไปศึกษาและทัศนศึกษาประเทศออสเตรเลีย 9 กรกฎาคม 2561
  การไปศึกษาและทัศนศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา 9 กรกฎาคม 2561
  ขอเชิญร่วมพิธีมอบทุนมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ 30 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ค่ายผู้นำ 27 มิถุนายน 2561
  กิจกรรม “ACTEP CROSSWORD COMPETITION 2018” 26 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา นักเรียนตะกร้าคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลศาสตร์ 25 มิถุนายน 2561
  ขอเชิญแข่งขันโบว์ลิ่งชิงถ้วยพระราชทาน 21 มิถุนายน 2561
  ขอให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 21 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตให้นักเรียนคาทอลิกเข้าเงียบ 21 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ 15 มิถุนายน 2561
  การไปศึกษาและทัศนศึกษาประเทศจีน 12 มิถุนายน 2561
  ขอเชิญร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี 11 มิถุนายน 2561
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 6 มิถุนายน 2561
  การตัดชุดนักศึกษาวิชาทหาร และบริการรถรับ-ส่ง 6 มิถุนายน 2561
  Parents Afterschool Letter 2018 5 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยระดับชั้นป.1 5 มิถุนายน 2561
  การเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วันพุธ ม. 4-6 5 มิถุนายน 2561
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 30 พฤษภาคม 2561
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียน STEM Kids 30 พฤษภาคม 2561
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ"Reading Skill Development Project" 30 พฤษภาคม 2561
  แจ้งรายวิชาที่นักเรียนซ่อมเสริมไม่ผ่าน 28 พฤษภาคม 2561
  แจ้งหยุดเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 28 พฤษภาคม 2561
  การสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร 23 พฤษภาคม 2561
  การเรียนเพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี Higher Music Program ปีการศึกษา 2561 21 พฤษภาคม 2561
  การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 21 พฤษภาคม 2561
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 21 พฤษภาคม 2561
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม. 2 - 3 และ ม. 5 - 6 21 พฤษภาคม 2561
  ธนาคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 21 พฤษภาคม 2561
  การป้องกันโรคติดต่อ และควบคุมโรคในโรงเรียน 19 พฤษภาคม 2561
  การเรียนสุขศึกษาและพลศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 18 พฤษภาคม 2561