Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    งานตรวจสุขภาพบุคลากร (พนักงาน) ร้านค้าผู้ประกอบการ ปีการศึกษา 2561
 

งานโภชนาการ และ งานอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป จะจัดการตรวจสุขภาพบุคลากร (พนักงาน) ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจะมีการตรวจสุขภาพให้กับพนักงาน และร้านค้าผู้ประกอบการ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 9  มิถุนายน  2561 เวลา 06.30 - 10.30 น. เจาะเลือด , วัดความดันโลหิต , ชั่งน้ำหนัก- วัดส่วนสูง , เก็บปัสสาวะ และ X-Rays ทรวงอก  ณ ห้อง  VIP Lounge อาคาร Golden Jubile 

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 06.30 - 10.30 น. พบแพทย์ฟังผลการตรวจสุขภาพ ณ ห้อง VIP Lounge อาคาร Golden Jubilee   

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10521 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array
มิส  นภัสนันท์    อัมพรพิพัฒน์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10390 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20162 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  จินดาวรรณ    มากสุวรรณ
มิส  จินดาวรรณ    มากสุวรรณ ผู้แจ้งข่าว
มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 224 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน