Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    การประชุมคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1
 

งานระบบดูแลช่วยเหลือ แผนงานระดับชั้น ฝ่ายปกครอง เชิญประชุมคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรนันท์  ประเสริฐเมธ  นักจิตวิทยาพัฒนาการ โรงพยาบาลพระราม 9 มาเป็นวิทยากรให้การอบรม ณ ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 31010 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 31005
ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10130
มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10340
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10243 
กรรมการ   ฝ่ายปกครอง 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10200 
กรรมการ   ฝ่ายปกครอง 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ประณีต    วงษ์เกษกรณ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10076 
กรรมการ   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  จิราพร    คุณาบุตร
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10233 
กรรมการ   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10164 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  นารถลดา    ชมภูศรี
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10065 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  วันเพ็ญ    หอมจะบก
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10051 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ฐิติรัตน์    อยู่สวัสดิ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10374 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ธนพัต    สุลำนาจ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10169 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ประเทือง    โปร่งมะณี
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10143 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ประภัสสร    วิเวก
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10087 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  สมพิศ    จีนสุข
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10194 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10337 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ชยันต์    ศรีอยู่ยงค์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10311 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  อภิญญา    บุญมูสิก (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10168 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ศุภกร    ศรีอยุธย์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10257 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  สราวุธ    เกื้อกูล
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10133 
กรรมการ   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  จันทร์เพ็ญ    จงพิพัฒน์มงคล
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10186 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10320 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ณัฏฐวุฒิ    ทองคำ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10148 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  แสงธิรา    เจริญนาน
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10315 
กรรมการ   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ปิยะฉัตร์    จันทร์สุวรรณ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10499 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ชมพูนุช    พิพัฒน์ชยานนท์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10062 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  สมชาย    โสรัจจาภินันท์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10367 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ขนิษฐา    สิงหเพ็ชร์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10097 
กรรมการ   ฝ่ายปกครอง 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์    เหลืองประสิทธิ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10218 
กรรมการ   ฝ่ายปกครอง 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ณัฐชลัยย์    ทวีผล
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10504 
กรรมการ   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  พงษ์กิจ    เจริญพร
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20087 
กรรมการ   ฝ่ายปกครอง 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  นิรันดร์    ใจมั่น
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20088 
กรรมการ   ฝ่ายปกครอง 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 249 ครั้ง จาก งานระดับชั้น

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน