Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

     ประชาสัมพันธ์ เรื่อง " โรคไข้หวัดใหญ่ "
 

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง " โรคไข้หวัดใหญ่ " 
 

เพื่อเป็นการให้ความรู้ เรื่อง "โรคไข้หวัดใหญ่" งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขอประชาสัมพันธ์ความรู้ และการปฏิติบัติตนในการป้องกันโรค ตามไฟล์ที่แนบมาไฟล์แนบ 1


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์
มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์
มาสเตอร์  มนตรี    ศรีอยู่ยงค์
มิส  นิติยา    แสนหนู
มิส  นิติยา    แสนหนู ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 141 ครั้ง จาก งานอนามัยโรงเรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน