Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    การอบรมการปฐมพยาบาลคนจมน้ำและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ
 

ขอเชิญบุคคลากรเข้าร่วมการอบรมการอบรม "การปฐมพยาบาลคนจมน้ำและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ" งานสระว่ายน้ำ ฝ่ายกิจกรรมและงานพยาบาล ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับโรงพยาบาลวิชัยเวช จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฐมพยา บาลคนจมน้ำและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ" ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น.ณ ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์มารีและสระว่ายน้ำ โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลวิชัยเวช ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สมัครได้ที่เคาเตอร์สระว่ายน้ำชั้น 2 อาคารเทิดเทพรัตน์ รับจำนวนจกัด 30 ท่าน ผู้เข้รับการอบรม จะได้รับ

-ใบเกียรติบัตร

-ได้รับชั่วโมงการอบรม

 
• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์
มาสเตอร์  อภินันณ์    โชคทวิภัทร
มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์
มิส  เพชรพรรณ์    เหมะสุรินทร์
มาสเตอร์  ธนกร    บุญจรัส
มาสเตอร์  อภินันณ์    โชคทวิภัทร ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 223 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายกิจกรรม

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน