Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสนารถลดา ชมพูศรี หัวหน้าระดับชั้น
  การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสนารถลดา ชมพูศรี หัวหน้าระดับชั้น ที่ ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1/8 ระหว่างวันที่ 2018-05-14 - 2018-05-14• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  พูนศรี    ลิมปนะพฤกษ์
มิส  อติวัณย์    ชื่นชอบศักดิโชติ
มิส  นฤมล    ไทยถาวร
มาสเตอร์  จงดี    สินบูรพา
มิส  สุชาดา    วงศ์เมืองสรรค์
มิส  ธีรดา    จิตรบำรุง
มิส  มาฆะวรรณ    น้อยก้อม
มาสเตอร์  ปลวัชร    รอดดารา
มิส  ศิริลักษณ์    วิโรจนะ
มิส  สมจิตร    ลิขิตธรรม
มิส  บุญสืบ    แสงทอง
มิส  วรัชยา    ฮูเซ็น
มิส  ปรารถนา    เบ้าทองจันทร์
มิส  วิรัญญา     พลเยี่ยม
มิส  ปทิตตา    รุ่งโรจน์
มิส  กิตติญา    วงศ์สัมพันธ์
มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 116 ครั้ง จาก งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน