Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสวันเพ็ญ หอมจะบก หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสวันเพ็ญ หอมจะบก หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2/8 ระหว่างวันที่ 2018-05-14 - 2018-05-14• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  วรรณนา    คำอิน
มาสเตอร์  สถาพร    สงประชา
มิส  ปุณฑริกา    ยอดแก้ว
มาสเตอร์  กศมพงศ์    ไตรสมบูรณ์
มิส  รัชนี    วงศ์เสวต
มิส  ระพีพร    ไชยกายุต
มิส  รัตติญา    ลีละวัฒนพันธ์
มิส  สุภา    ปานรักษา
มิส  ธัญยธรณ์    มณีเจริญโชติวัต
มาสเตอร์  บรรจง    โสตถิวรนันท์
มิส  ชุติญา    กุลกวีวุฒิ
มิส  นภัคภัณฑ์    ปานหลุมข้าว (ออกเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561)
มิส  จารุวรรณ    หนูเทศ
มิส  สุภาพรรณ    พลอยบุษย์
     
มิส  อรพรรณ    อ่อนสองชั้น
มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 114 ครั้ง จาก งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน