Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ประเทือง โปร่งมะณี หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ประเทือง โปร่งมะณี หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5/8 ระหว่างวันที่ 2018-05-14 - 2018-05-14• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย
มิส  นลินรัตน์    กิจเกษสุวรรณ
มิส  เยาวลักษณ์    สิงห์สุวรรณ
มิส  ณัฏฐารัชต์    สุลำนาจ
มิส  สมศรี    อินทรโชติ
มิส  สุมณี    หลบภัย
มิส  นงนุช    เอกตระกูล
มิส  อรนุช    โสรินทร์
มิส  จุฑามาศ    ครุฑแก้ว
มาสเตอร์  แหลมทอง    รัตนสมัย
มิส  หิรัญยา    กลีบกมล
มาสเตอร์  ณิพัฒน์    เลิศมงคล
มาสเตอร์  อัครัช    ขันธปรีชา
มิส  ลักขณา    จามิกรณ์
มาสเตอร์  ธนาณัติ    กันสัย
มิส  อมรรัตน์    เกษตรธนานุกูล
มิส  ศรีนารถ    ธรรมาชีพ
มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 122 ครั้ง จาก งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน