Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสประภัสสร วิเวก หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสประภัสสร วิเวก หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6/8 ระหว่างวันที่ 2018-05-14 - 2018-05-14• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  สุภาพร    ตะกรุดแก้ว
มิส  ภูษณิศา    กฤษแก้ว
มิส  ปรัศนี    เกิดภักดี
มาสเตอร์  กิตติพันธ์    ผลอินทร์หอม
มิส  ดวงฤดี    อาจหอม
มิส  สิริกานต์    คมวิลาศ
มิส  ศิริวิมล    สอนสุภาพ
มาสเตอร์  รังสรรค์    เกิดน้อย
มิส  ชีวา    กลิ่นดี
มิส  จุฑารัตน์    โตแทน
มิส  เกื้อกูล    บริรักษ์
มาสเตอร์  นที    กลิ่นสุคนธ์
มิส  พรนิภา    โพธิวุฒิ
มิส  ปัทมา    วิสุขอนุกูล
มิส  จุฬารัตน์    สมทอง
มิส  เสมอใจ    นองขมวด
มาสเตอร์  วิทยา    นาคา
มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 131 ครั้ง จาก งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน