Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสสมพิศ จีนสุข หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสสมพิศ จีนสุข หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 ระหว่างวันที่ 2018-05-14 - 2018-05-14• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  วิไลรัตน์    เวชวิทย์
มาสเตอร์  อภิชาติ    สมัครธัญญกิจ
มิส  สายสุนีย์    จันทร์พงษ์
มาสเตอร์  ปริญญา    ช่างกลึงกูล
มิส  ธนพร    กิจสุทธิ
มาสเตอร์  อัคเดศ    กานต์อัศฒ์เดช
มิส  กชกร    อึ้งเจริญ
มาสเตอร์  เจริญ    กรทรวง
มิส  ภัทราวรรณ    เกตุอุดม
มาสเตอร์  ไพบูลย์    เสริมชานุ
มิส  เรือนทรัพย์    ไชยสุวรรณพร
มิส  ชุติมา    ขาวโอภาส
มิส  มรกต    ณ ตะกั่วทุ่ง
มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
มาสเตอร์  สัจจะ    อ้อยใจ
มิส  ประกาย    มีหรอ
มาสเตอร์  สิทธิศักดิ์    เกตุขุนทด
มิส  ณัฐชลัยย์    ทวีผล
มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม
มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 148 ครั้ง จาก งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน