Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ชยันต์ ศรีอยู่ยงค์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ชยันต์ ศรีอยู่ยงค์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ระหว่างวันที่ 2018-05-14 - 2018-05-14• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  สันติ    วงษ์พันธุ์
มิส  ชลธิชา    ทรัพย์รังสี
มิส  อุดมลักษณ์    นกพึ่งพุ่ม
มิส  นรีลักษณ์    ปัทมะทัตต์
มาสเตอร์  ณัฏฐวุฒิ    ทองคำ
มิส  เกษณี    แรงบุญทวีวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561)
มิส  ธัญญภัทร์    ปุณยมนัสโรจน์
มาสเตอร์  คชภัค    กุลกวีวุฒิ
มิส  สุทธิรา    ปลั่งแสงมาศ
มาสเตอร์  ภัทร    ผิวเกลี้ยง
มาสเตอร์  ธวัฒน์ชัย    เพ็ชร์มี
มาสเตอร์  ชรัตน์    บุญชื่น
มาสเตอร์  บุญเทิด    เต็มรักษ์
มิส  ฤดีมาศ    โพธิ์ไพจิตร์
มิส  ธนวรรณ    ยั่งยืน
มาสเตอร์  ก้องพิภพ    เปล่งขำ
มิส  กนกวรรณ    คลอวุฒิวัฒน์
มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 129 ครั้ง จาก งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน