Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสอภิญญา บุญมูสิก หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสอภิญญา บุญมูสิก หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ระหว่างวันที่ 2018-05-14 - 2018-05-14• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  พิชชาพร    ประยูรอนุเทพ
มิส  มาลัยภรณ์    บุตรดี
มาสเตอร์  เทิดพล    วงษ์รักษา
มิส  พัชรินทร์    เครือเทพ
มิส  กตัญญู    นันทิวัฒนโภคิน
มาสเตอร์  จรัญ    น้อยอิ่ม
มิส  ภัณฑิลา    ชาติวงค์
มาสเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์    เหลืองประสิทธิ์
มาสเตอร์  ณรงค์ชัย    ครุฑวิมาน
มิส  ขวัญตา    จริยสถิตกุล
มาสเตอร์  คมสันต์    สนไธสง
มิส  จิตรลดา    ทองน้อย
มาสเตอร์  นิวัติ    แซ่ลี้
มิส  ขนิษฐา    สิงหเพ็ชร์
มาสเตอร์  ธนกฤต    ด้วงคงมนศรี (ออกเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561)
มาสเตอร์  เอกชัย    อาจหาญ
มาสเตอร์  อังกูล    เพลิดโฉม
มิส  บุปผา    วิเศษศิริ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 156 ครั้ง จาก งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน