Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    การอบรมหัวข้อ “การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS) แก่บุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2561” โดยมาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ และมิสอารญา พุทธสาร
  การอบรมหัวข้อ “การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS) แก่บุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2561” โดยมาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ และมิสอารญา พุทธสาร ที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 (EPประถม) ชั้น 2 อาคารเซนต์คาเบรียล ระหว่างวันที่ 2018-05-19 - 2018-05-19• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  ครองขวัญ    บรรพกาญจน์
มิส  วรรณา    จิรพลานุรักษ์
มิส  เกตุแก้ว    จันทร์แจ้ง
มิส  นภัคภัณฑ์    ปานหลุมข้าว (ออกเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561)
มาสเตอร์  วิทยา    นาคา
มิส  เกตน์นิภา    สุขพรมา
มิส  สุดาวรรณ    สารการ
มิส  วรรณา    คำภู
มาสเตอร์  จิรายุ    แสงวงษ์วัฒนา
มาสเตอร์  ชาญวิทย์    พึ่งอิ่ม
มาสเตอร์  ศุภรักษ์    สุขพันธ์
มาสเตอร์  ธนกร    บุญจรัส
มิส  ปิยวรรณ    จันทะลี
มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 98 ครั้ง จาก งานศูนย์คอมพิวเตอร์

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน