Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชมรมACT Media ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยได้รับรางวัล Best Documentary Award ณ ประเทศญี่ปุ่น
 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชมรมACT Media ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดสารคดีโครงการ Panasonic KWN GLOBAL SUMMIT 2018 ในรอบ Global Contest ระหว่าง วันที่ 23- 28 กรกฏาคม ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ผลการประกวดได้รับรางวัล Best Documentary Award จากผลงานเรื่อง Living Together ซึ่งมีนักเรียนจำนวน 4 คนในทีมได้แก่ 1. นางสาวเชาวลี ถิรชวลิต ชั้น ม.4/7 2.นางสาวณัฐชยา นาคดี ชั้น ม.6/1 3. นางสาวศิริมา เดชคง ชั้น ม.6/1 4. นายธนวัฒน์ อิ่มอุดม ชั้น ม.6/8 โดยมีมาสเตอร์วันชัย จิรคุปการ เป็นที่ปรึกษาชมรม

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10409 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  วันชัย    จิรคุปการ

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 27831
นางสาว  เชาวลี    ถิรชวลิต
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23475
นางสาว  ณัฐชยา    นาคดี
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 28461
     
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 28474
     มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 172 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน