Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชมรมACT Media ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยได้รับรางวัล Best Documentary Award ณ ประเทศญี่ปุ่น
 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชมรมACT Media ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดสารคดีโครงการ Panasonic KWN GLOBAL SUMMIT 2018 ในรอบ Global Contest ระหว่าง วันที่ 23- 28 กรกฏาคม ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ผลการประกวดได้รับรางวัล Best Documentary Award จากผลงานเรื่อง Living Together ซึ่งมีนักเรียนจำนวน 4 คนในทีมได้แก่ 1. นางสาวเชาวลี ถิรชวลิต ชั้น ม.4/7 2.นางสาวณัฐชยา นาคดี ชั้น ม.6/1 3. นางสาวศิริมา เดชคง ชั้น ม.6/1 4. นายธนวัฒน์ อิ่มอุดม ชั้น ม.6/8 โดยมีมาสเตอร์วันชัย จิรคุปการ เป็นที่ปรึกษาชมรม

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10409 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  วันชัย    จิรคุปการ

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 27831
นางสาว  เชาวลี    ถิรชวลิต
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23475
นางสาว  ณัฐชยา    นาคดี
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 28461
นางสาว  ศิริมา    เดชคง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 28474
นาย  ธนวัฒน์    อิ่มอุดมมิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 149 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน