Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    ประชุมพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน ประจำเดือน สิงหาคม 2561
 

ทางหน่วยงานยานพาหนะและรถรับ - ส่งนักเรียน  ได้จัดประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2561  เพื่อแจ้งข่าวสาร และปัญหาต่าง ๆ ให้พนักงานทุกคนรับทราบ ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561  เวลา 15.00 น. ณ  หน้าห้องยานพาหนะและรถรับ - ส่งนักเรียน 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10458
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10354 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  พิชชญามญช์    ชันแสง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20140 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  อรรถพร    เลิศมาลัยภรณ์
มิส  พิชชญามญช์    ชันแสง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 103 ครั้ง จาก งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน