Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 7/2561 วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561
 

เพื่อเป็นการติดตามและปรึกษาหารือในเรื่องของการบริหารจัดการด้านต่างๆ ของโรงเรียน    ผู้อำนวยการขอเรียนเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการทุกท่าน  เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 7/2561     ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม  2561 เวลา  09.00 น. - 13.00 น.   ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 31010 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 31011 
กรรมการ   Array
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 31008
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 31005
ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10075 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10458
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10118 
กรรมการ   ฝ่ายอาคารสถานที่ 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10130
มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10229
มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10340
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10098 
กรรมการ   Array
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น
            ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2561    ( อัลบั้ม 12655 วันที่ 2 ส.ค. 2561)
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 147 ครั้ง จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน