Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    แนะนำบุคลากรประจำเดือนสิงหาคม 2561
 

แนะนำบุคลากรใหม่

ประจำเดือนสิงหาคม  2561

นางสาวพิมพ์ณัฐปภา   รัตเสนศรี

ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่งานศูนย์ดนตรี

สังกัด  ฝ่ายกิจกรรม

ตั้งแต่วันที่  6  สิงหาคม  2561

 

 

นางสาววศิกา  อ่อนนอก

ปฏิบัติหน้าที่  พนักงานโภชนาการ

สังกัด  ฝ่ายบริหารทั่วไป

ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  2561

 

 

 


มิส  ณภัชชา    กลิ่นทอง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 389 ครั้ง จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน