Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    กำหนดการสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell (นอกตารางสอบ)
 

                           ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT Bell  ทำการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 /2561  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell  ระหว่างวันที่  10-21  กันยายน 2561  โดยมีข้อสอบ Reading  Test,  Writing  Test, Speaking Test


มิส  ทรรศนีย์    กลิ่นสุคนธ์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 448 ครั้ง จาก งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน