Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแจ้งเลื่อนการประชุมครูที่เข้าร่วมโครงการ October Course 2018
 

ฝ่ายวิชาการขอแจ้งเลื่อนการประชุมครูที่เข้าร่วมโครงการ October Course 2018

จากเดิมวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 

เป็นวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 15.15 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10340
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10133 
กรรมการ   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  จันทร์เพ็ญ    จงพิพัฒน์มงคล
มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 112 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน