Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
 

งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ แจ้งกำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6ไฟล์แนบ 1


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10340
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10233 
กรรมการ   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10149 
กรรมการ   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์
มิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 1479 ครั้ง จาก งานหลักสูตรและนิเทศการสอน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน