Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    ตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 

ทางหน่วยงานยานพาหนะและรถรับ - ส่งนักเรียน  ได้ดำเนินการเก็บปัสสาวะพนักงานขับรถเพื่อดำเนินการตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถทุกคนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  โดยให้ทางหน่วยงานอนามัยดำเนินงานตรวจสารเสพติดในครั้งนี้   ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม  2561  เวลา 08.30 น. 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10458
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10354 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  พิชชญามญช์    ชันแสง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20140 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  อรรถพร    เลิศมาลัยภรณ์
มิส  พิชชญามญช์    ชันแสง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 55 ครั้ง จาก งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน