Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    สุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถ
 

ทางหน่วยงานยานพาหนะและรถรับ - ส่งนักเรียน  ได้ให้คณะกรรมการหน่วยงานสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์ก่อนออกปฏิบัติหน้าส่งนักเรียนในช่วงเย็น เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานขับรถทุกคนดื่มแอลกอฮอล์ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่  เป็นการสร้างความปลอดภัยในการขับรถ ในวันที่ 12 ธันวาคม  2561  เวลา 14.30 น. ณ ลาดจอดรถ

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10458
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10354 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  พิชชญามญช์    ชันแสง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20140 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  อรรถพร    เลิศมาลัยภรณ์
มิส  พิชชญามญช์    ชันแสง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 48 ครั้ง จาก งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน